Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Darpariaeth cyfrwng Cymraeg newydd ar gyfer plant gydag awtistiaeth

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymestyn ei gefnogaeth ar gyfer plant sydd wedi derbyn diagnosis o anhwylder ar y sbectrwm awtistiaeth (ASA).

Bydd cyfleuster dysgu arbenigol yn cael ei sefydlu yn ddiweddarach eleni yn yr ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, sef Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd yn y Betws.

Bydd y ddarpariaeth newydd yn galluogi plant sy’n siarad Cymraeg ac sydd wedi derbyn diagnosis o ASA i barhau â’u haddysg mewn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg cyn symud ymlaen yn ddi-dor i’w hysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg lleol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, lle crëwyd cyfleusterau arbenigol y llynedd.

Mae darpariaeth cyfrwng Saesneg eisoes ar gael yn Ysgol Gynradd Pencoed ac yn Ysgol Maesteg.

Gallai’r ganolfan adnoddau dysgu newydd yn Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd agor mor fuan â mis Medi 2019, a bydd yn darparu ar gyfer hyd at wyth disgybl.

Rydw i’n falch iawn y gallwn ni yn awr gadarnhau’r cynlluniau ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd, yn dilyn cwblhau proses ymgynghori ffurfiol a chyhoeddi hysbysiad cyhoeddus ar ôl hynny. Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau a derbyniwyd cefnogaeth helaeth i’r syniad.

Ar ôl sefydlu canolfan adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, y cam rhesymegol nesaf yw creu darpariaeth arbenigol debyg yn un o’r ysgolion cynradd partner cyfrwng Cymraeg. Gan ei bod wedi’i lleoli yng nghanol y fwrdeistref sirol, mae Ysgol Gynradd Gymraeg newydd Calon y Cymoedd mewn lle delfrydol ar gyfer hyn.

Bydd y ganolfan adnoddau dysgu newydd yn rhan integredig o brif ffwrdd yr ysgol, a bydd yn darparu amgylchedd lle gall disgyblion ddatblygu a ffynnu o fewn eu grŵp cymheiriaid a chael mynediad arferol at gwricwlwm prif ffrwd lle y bo’n briodol.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod o Gabinet y Cyngor dros Addysg ac Adfywio

Yn y cyfamser, mae Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno yn ogystal i roi’r gorau i ddarpariaeth feithrin a oedd wedi cael ei darparu yn Ysgol Gynradd Betws. Mae’r pedwar disgybl sydd wedi bod yn mynychu’r ddarpariaeth feithrin un ai’n ailintegreiddio yn ôl i’w ysgolion prif ffrwd fel y gallan nhw gael eu dysgu mor agos at adref ag sy’n bosibl, neu’n symud i  Ddarpariaeth Amgen y Bont ar Gampws Bryncethin.  Yn y dyfodol, bydd disgyblion sydd angen y gefnogaeth ychwanegol hon yn cael eu hatgyfeirio ar gyfer lleoliad yn Narpariaeth Amgen y Bont.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y