Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cytuno ar gynlluniau i greu Rhaglen Ymateb i Argyfwng yr Hinsawdd Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd Rhaglen Ymateb i Argyfwng yr Hinsawdd yn cael ei datblygu ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyda chynlluniau am uwchgynhadledd gynaliadwyedd flynyddol, cynulliad dinasyddion a phwyllgor aelodau trawsbleidiol i oruchwylio'r rhaglen.

Bydd y rhaglen newydd, sy'n dilyn datganiad Argyfwng Hinsawdd gan Lywodraeth Cymru fis Ebrill 2019, yn canolbwyntio ar strategaeth a chynllun gweithredu â blaenoriaethau a bydd rôl swyddog pwrpasol yn cael ei chreu i arwain gwaith cydlynu holl wasanaethau'r awdurdod lleol, ymgysylltu â phreswylwyr a chydweithio gyda phartneriaid allweddol o blith cyhoedd, y sector preifat a'r trydydd sector.

Mae gan yr awdurdod lleol rôl allweddol i'w chwarae drwy reoli ei holl adnoddau ac asedau a'r ffordd mae'n gweithio gyda phreswylwyr, sefydliadau a busnesau lleol, a'u cefnogi i ymateb i'r heriau.

Mae risg ariannol cynyddol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr os na fyddwn yn gweithredu. Mae effeithiau niweidiol digwyddiadau yn sgil newid hinsawdd yn effeithio ar bobl ac eiddo, sydd yn y pendraw yn cyflwyno heriau a chostau yn uniongyrchol ac anuniongyrchol i'r awdurdod lleol.

Rwy'n credu bod llawer iawn o frwdfrydedd a chefnogaeth ymhlith y cyhoedd o ran ymateb i newid hinsawdd ac mae angen i ni fanteisio ar hynny, mae angen i'r cyhoedd gael gweld eu bod yn rhan o hyn. Yn ogystal, bydd rhaid i gynghorau tref a chymunedau chwarae rhan yn y strategaeth hon. yn y sector hwn, cawn ein hystyried yn arweinwyr - mae'r rhaglen hon yn gam arall yn agosach at ein dyheadau i'r dyfodol.

Dywedodd aelod cabinet dros gymunedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Richard Young

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Rydym eisiau i fwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr fod ar flaen diwydiannau cynaliadwyedd newydd y dyfodol. Mae'r rhaglen ymateb hon yn ymwneud â ni yn sicrhau ein lle yno er mwyn i ni ddiogelu ein cymunedau."

Ychwanegodd: "Ni ellir gor-bwysleisio pwysigrwydd ein preswylwyr yn y rhaglen. Rydym wedi gweld y gwahaniaeth maent yn ei wneud o ran ailgylchu, gyda Phen-y-bont ar Ogwr yn meddu ar yr ail gyfradd uchaf o ran ailgylchu plastig yn y Deyrnas Unedig ac mae hynny oherwydd y gefnogaeth yr ydym wedi'i chael gan breswylwyr."

Yn ystod cyfarfod ddydd Mawrth, Mehefin 30, cymeradwyodd y cyngor i greu rhaglen ymateb i argyfwng yr hinsawdd a chronfa gyllid o £215,000 ar gyfer ei flwyddyn gyntaf.

Mae'r fwrdeistref sirol yn gweithio ar nifer o gynlluniau fel rhan o'i rôl fel arloeswr prosiectau ynni adnewyddadwy. Mae'r rhain yn cynnwys y Cynllun Gwres Lleol yng Nghaerau a Chynllun Rhwydwaith Gwres Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'n un o dair ardal yn y Deyrnas Unedig, ochr yn ochr â Bury ym Manceinion Fwyaf a Newcastle, sydd wedi'u dewis gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i hwyluso prosiectau y gellir yna eu cyflwyno ledled y wlad.

Chwilio A i Y