Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cytuno ar gyllideb y Cyngor ar gyfer 2021-22

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno ar gyfanswm cyllideb net o £298.95m ar gyfer y flwyddyn i ddod tra'n osgoi toriadau arfaethedig i nifer o wasanaethau poblogaidd a chadw ei gynnydd yn y dreth gyngor mor isel â phosibl.

Cyllideb refeniw gros y cyngor ar gyfer 2021-22 fydd tua £435m, gyda rhaglen buddsoddi cyfalaf ychwanegol ar gyfer y flwyddyn o £62.4m.

Er mwyn ariannu pwysau ychwanegol ar y gyllideb ac ymdrin â diffyg cyllid o £1.7m, cytunwyd ar gynnydd o 3.9 y cant yn y dreth gyngor, sy'n cyfateb i £1.15 yr wythnos yn ychwanegol ar gyfer eiddo Band D cyfartalog.

Ar hyn o bryd mae'r dreth gyngor yn ariannu bron i 30 y cant o'r gyllideb, gyda mwy nag £80m yn cael ei gasglu o tua 65,000 o aelwydydd yn y fwrdeistref sirol.

Yn dilyn cynnydd mewn arian grant craidd gan Lywodraeth Cymru ac argymhellion gan bwyllgor craffu'r awdurdod lleol, nid yw'r cyngor bellach yn bwriadu mynd ar drywydd nifer o gynigion, megis cael gwared ar y gwasanaeth rheoli plâu domestig rhad ac am ddim neu gael gwared ar hebryngwyr ar wasanaethau cludiant i'r ysgol gynradd lle mae llai nag wyth disgybl.

Dros y flwyddyn i ddod, bydd y cyngor yn gwario £127m ar wasanaethau a ddarperir gan y Gyfarwyddiaeth Addysg a Chymorth i Deuluoedd gyda £103m yn cael ei ddirprwyo i ysgolion i gefnogi cyflogau athrawon a staff, a chostau rhedeg adeiladau'r ysgol.

Mae'r cyngor eisoes wedi gwario £21.6m ar adeiladu ac adnewyddu ysgolion fel rhan o'i Raglen Band A Moderneiddio Ysgolion yr 21ain Ganrif ac mae wedi ymrwymo i £19m arall fel rhan o'r Rhaglen Band B.       

Ar ôl Addysg, mae'r maes mwyaf o wariant gan y cyngor ar ofal cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys gofal cymdeithasol i blant, pobl hŷn ac oedolion ag anghenion gofal a chymorth.

Bydd y cyngor yn gwario cyfanswm o £74m ar wasanaethau gofal cymdeithasol a lles dros y flwyddyn i ddod.

Strategaeth y cyngor dros y blynyddoedd nesaf yw cefnogi annibyniaeth yn fwy effeithiol a pharhau i ailfodelu'r ffordd mae'n gweithio i helpu i leihau dibyniaeth a galluogi pobl i wneud y mwyaf o'u hannibyniaeth.

Yn y cyfamser mae £21.8m wedi'i glustnodi ar gyfer gwaith tir cyhoeddus sy'n cwmpasu gwasanaethau fel y priffyrdd, y parciau a'r mannau agored, casglu a gwaredu gwastraff, glanhau strydoedd, hawliau tramwy a diogelwch ar y ffyrdd.

Bydd tua £9.1m yn cael ei wario ar gasglu a gwaredu gwastraff cartrefi ac £1.8m ar wasanaethau rheoleiddio fel iechyd yr amgylchedd, trwyddedu, safonau masnach ac iechyd anifeiliaid.

Bydd y rhaglen buddsoddi cyfalaf gwerth £62.4m ar gyfer 2021-22 yn cynnwys buddsoddiad o £5m ar brosiect ailddatblygu Neuadd y Dref Maesteg, £2.5m ar gyfer prosiectau adfywio Porthcawl, £2m ar ganolfan llety preswyl newydd i blant, bron i £2m ar osod wyneb newydd ar y ffordd gerbydau ac atgyweirio llwybrau troed, a goleuadau stryd, ac £1.75m ar grantiau cyfleusterau i'r anabl.

Mae'r rhaglen hefyd yn cynnwys £6m ar gyfer cynllun amddiffyn rhag llifogydd ym Mhorthcawl a fydd yn gweld gwaith mawr yn cael ei wneud ar ardaloedd y Western Breakwater, Promenâd y Dwyrain a Sandy Bay yn y dref, a £225,000 ar gyfer prynu 500 o ddyfeisiau ar gyfer dysgwyr sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol i'w galluogi i barhau â'u haddysg gartref pan nad ydynt yn yr ysgol.

Er mwyn galluogi'r cyngor i gwmpasu diffyg cyllid 2021-22 o £1.7m, bydd y cyngor yn ymgymryd ag ystod o fesurau megis lleihau ei gyfraniad i Gyd-wasanaeth Addysg Consortiwm Canolbarth y De, adleoli ei ganolfan ailgylchu gymunedol o Tythegston i'r Pîl gan arwain at derfynu taliadau prydles ar y safle presennol, ac ail-negodi contractau ar gyfer gwahanol gyfleusterau.

Mae'r cyngor hefyd yn bwriadu arbed tua £300,000 drwy drosglwyddo'r cyfrifoldeb am reoli asedau, caeau chwarae a phafiliynau sy'n gysylltiedig â chwaraeon awyr agored yn bennaf, i gynghorau tref a chymuned neu glybiau a grwpiau cymunedol.

                 

Fel bob amser, rydym wedi mabwysiadu dull cynhwysol o bennu'r gyllideb hon. Fe'i lluniwyd gan ddefnyddio canlyniadau ymarfer ymgynghori cyhoeddus dwys, ac mae aelodau o bob plaid wleidyddol wedi cyfrannu drwy'r broses trosolwg a chraffu, Panel Ymchwil a Gwerthuso'r Gyllideb a mwy. Mae hyn wedi rhoi digon o gyfle i aelodau gyflwyno syniadau ac opsiynau. Gan nad oes unrhyw ffyrdd eraill o wneud arbedion wedi'u nodi na'u cynnig, mae'r gyllideb wedi'i chymeradwyo heb unrhyw newidiadau na diwygiadau pellach.

Fe wnaeth ffigur uwch na’r disgwyl y setliad gan Lywodraeth Cymru ein galluogi i ailedrych yn sylweddol ar ein cynigion cyllideb ar gyfer 2021-22, ac i ymgorffori cynnydd is yn y dreth gyngor nag yr oedden ni’n credu y byddai ei angen fel arall er mwyn i ni barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol i fwy na 147,000 o drigolion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am hyn gan ei bod wedi golygu ein bod wedi gallu diogelu ysgolion rhag targed effeithlonrwydd blynyddol arfaethedig o un y cant am flwyddyn. Mae effaith pandemig Covid-19 byd-eang ar ben heriau yn ymwneud â chyfnod pontio Brexit yn golygu bod ein gwaith cynllunio cyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd wedi gorfod cael ei gynllunio a'i dargedu'n ofalus mewn amgylchedd o ansicrwydd cyffredinol ynghylch yr hyn a allai ddod yn y dyfodol.

Rydym wedi gwrando ar y rhai a gymerodd ran yn ein hymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion y gyllideb, a hefyd yr argymhellion a gyflwynwyd drwy'r pwyllgor craffu trawsbleidiol a'n Panel Ymchwil a Gwerthuso Cyllidebau. O ganlyniad, rydym wedi gallu blaenoriaethu unwaith eto y gwasanaethau mae pobl yn teimlo'n gryf iawn yn eu cylch, ac rydym wedi cyfeirio'r rhan fwyaf o'n hadnoddau tuag at ysgolion a gofalu am yr henoed a phobl sy'n agored i niwed. Mae hon yn gyllideb sy'n adlewyrchu ein holl gynllunio gofalus, uchelgeisiau a dyheadau, ac rwyf am ddiolch i bawb sydd wedi chwarae rhan yn y gwaith o'i pharatoi.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David

Ychwanegodd y Dirprwy Arweinydd Hywel Williams: “Mae datblygu cyllideb hyfyw a chytbwys tra yng nghanol pandemig byd-eang wedi bod yn broses eithriadol o anodd, ond hefyd yn un hanfodol.

“Ar y cyfan, mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi bod yn gefnogol i'r costau a'r beichiau ychwanegol cychwynnol sydd wedi deillio o Covid-19, ac wedi talu'r rhan fwyaf o'r costau a ysgwyddwyd yn uniongyrchol.

“Fodd bynnag, mae'n parhau i fod yn aneglur wrth symud ymlaen faint o'r golled gyffredinol mewn incwm a phwysau cost ychwanegol fydd yn cael ei gwmpasu ym mlwyddyn ariannol 2021-22.

“Rydym yn rhagweld y gallai'r effaith ar lefelau incwm mewn hamdden, parcio ceir a rhenti ddod yn broblem tymor canolig, a gyda'r galw ychwanegol disgwyliedig am ein cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor, disgwylir i lefel casglu'r dreth gyngor ostwng hefyd.

“Mae gwariant parhaus yn debygol o fod yn sylweddol ar faterion sy'n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, yn enwedig o ran y cynllun Profi, Olrhain, Diogelu, defnyddio cyfarpar diogelu personol, trefniadau ar gyfer y rhaglen frechu gyhoeddus a gorfodaeth Covid-19 ychwanegol.

“Bydd yn rhaid i ni hefyd fynd i'r afael â materion fel digartrefedd a chynaliadwyedd gofal cymdeithasol o ganlyniad i'r pandemig parhaus.

“Mae cyllid llywodraeth leol yn parhau i wynebu dyfodol anodd ac ansicr, ond rwyf am sicrhau trigolion y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, fel y dangoswyd gan ein cynlluniau cyllideb ar gyfer y flwyddyn i ddod, yn parhau i ddod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o ddarparu gwasanaethau hanfodol i drigolion lleol.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y