Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynyddu bioamrywiaeth a blodau gwyllt ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn anelu at gynyddu blodau gwyllt a gwella bioamrywiaeth yn lleol drwy sefydlu parthau sy'n helpu i gynyddu'r amrywiaeth o blanhigion a bywyd gwyllt.

Ledled y DU, mae cynghorau yn symud i ffwrdd oddi wrth dorri lleiniau ymyl ffordd mor aml ag yr oeddent yn ei wneud, gan helpu i gynyddu bioamrywiaeth ac arbed adnoddau yn y broses.  

Er bod rhaid i'r awdurdod lleol dorri mewn rhai lleoliadau penodol o hyd er mwyn darparu llinellau gweld clir i yrwyr neu sicrhau bod llwybrau troed yn parhau yn hygyrch, mae hefyd yn cynnal hectarau o fannau agored er mwyn gwarchod blodau gwyllt.

Bellach, mae'n edrych ar ardaloedd eraill a all elwa o dorri glaswellt yn llai aml.

Rydym yn rheoli ein tir i hyrwyddo amrywiaeth ecolegol lle bo'n bosib, ac mae hyn yn cynnwys lleiniau priffyrdd. Er enghraifft, ni thorrir rhannau helaeth o'r argloddiau ar yr A4061 ffordd Northern Distributor Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae ein criwiau yn torri o amgylch briallu Mair a blodau gwyllt eraill yng nghyffiniau'r A4106 yn Danygraig Hill.

Yn y gorffennol, rydym wedi plannu blodau gwyllt ar hyd y llwybr beicio rhwng Bracla a Heol West Plas yng Nghoety, ac ar yr A4063 ffordd osgoi Sarn, dim ond y llain ganol rydym yn ei thorri am resymau diogelwch gyrwyr mewn cyffyrdd.

Gyda rhannau helaeth o'r A473 ffordd osgoi Llangrallo a Waterton yn elwa o drefniant torri glaswellt yn llai aml hefyd, mae'r cyngor yn awyddus i ddatblygu a chynnal cydbwysedd realistig.

Dywedodd Janine Nightingale, cyfarwyddwr cymunedau'r cyngor

Chwilio A i Y