Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynnig pont ffordd Pencoed gwerth £17m ar y gweill

Bwriedir cynnal ymgynghoriad cyhoeddus yr hydref hwn ar gynigion ar gyfer cynllun gwerth £17m a allai weld croesfan reilffordd Pencoed yn cau am byth a Phont Ffordd Penprysg newydd.

Mae tagfeydd traffig yn fater tymor hir ym Mhencoed, yn enwedig ar y ffordd o amgylch y groesfan ar Ffordd Hendre pan fydd y rhwystr i lawr i ganiatáu llwybr clir i wasanaethau rheilffordd, ac ar Bont Ffordd Penprysg, sy’n cyfyngu'r llif i ganiatau taith unffordd dros y bont o’r naill ffordd neu’r llall. 

Mae effaith y tagfeydd nid yn unig yn cyfyngu ar allu’r dref i dyfu yn y dyfodol, ond hefyd yn cael effaith negyddol ar yr economi a’r amgylchedd lleol. 

Yn ogystal, mae’r tagfeydd yn creu problemau i wasanaethau bysiau gan nad ydynt yn gallu cyflawni amseroedd teithio dibynadwy, tra bod diffyg rampiau o amgylch y pontydd cerdded presennol yn golygu bod cysylltiadau teithio llesol yn cael eu cyfyngu’n sylweddol, yn enwedig ar gyfer y rheiny sydd mewn cadeiriau olwyn, cadeiriau gwthio a beiciau. 

Yng nghyfarfod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ddydd Mawrth 20 Gorffennaf, cafodd aelodau ddiweddariad ar astudiaethau i’r cynigion, sydd hefyd yn cynnwys pont teithio llesol, sy’n caniatáu i gerddwyr a beicwyr groesi o un ochr i’r llall.  

Er y bydd costau adeiladu manwl yn rhan o gam nesaf yr astudiaeth, amcangyfrif ceidwadol cyfredol yw y byddai'r opsiwn a ffefrir yn costio tua £17m.

Mae ffynhonellau cyllidol posibl ar gyfer y gwaith yn cynnwys grantiau Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, a Network Rail.

Cwblhawyd cam cyntaf astudiaeth Canllawiau Arfarnu Trafnidiaeth Cymru ym mis Mehefin 2019 a ddatblygodd restr o opsiynau i helpu i ddatrys y materion – nodwyd rhestr fer wedyn gydag ymchwiliadau pellach yn cael eu cynnal ar ail gam yr astudiaeth.  

Ariannwyd yr asesiadau gan Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru sy'n cael ei gweinyddu o dan Raglen Metro Brifddinas Rhanbarth Caerdydd. 

Gyda'r opsiwn a ffefrir bellach yn cynnwys darpariaeth y bont newydd a chau'r groesfan reilffordd, byddai'r trydydd cam yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ac yn cynnwys asesiad manwl i lywio penderfyniad ynghylch a ddylid parhau neu beidio. 

Fel rhan o’r broses, mae grŵp llywio wedi cael eu sefydlu, yn cynnwys cynrychiolwyr o’r gymuned, Chris Elmore AS, Huw Irranca-Davies AS, yr awdurdod lleol, Llywodraeth Cymru, Network Rail, Transport for Wales a Chyngor Tref Pencoed.

Heb os, dyma fydd y prosiect trafnidiaeth unigol mwyaf yn hanes Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn ogystal â gwella tagfeydd a chynyddu diogelwch drwy wahanu'r ffordd a'r rheilffordd, bydd hyn hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar yr economi a'r amgylchedd lleol. Rydym yn gwybod, gyda thraffig ciwio, y daw problemau ansawdd aer ac mae gennym ddyletswydd statudol i wella ansawdd aer a sicrhau nad yw'n dirywio. Mae'r prosiect hwn yn hanfodol er mwyn sicrhau llif llyfn o draffig drwy'r dref.

Mae'r cynllun hefyd yn ymwneud â theithio llesol gymaint ag y mae'n ymwneud ag unrhyw fath arall o drafnidiaeth, sy'n dangos pwysigrwydd teithio llesol i’r awdurdod lleol Edrychwn ymlaen at yr ymgynghoriad cyhoeddus yn yr hydref, gan roi cyfle i'r gymuned rannu unrhyw faterion neu atebion sydd ganddynt, y gellir eu harchwilio wedyn.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David

Yn y cyfarfod, cymeradwyodd aelodau'r cabinet gynlluniau i ddirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus llawn ar y cynllun a gyda rhanddeiliaid.

I ddilyn, byddai adroddiad pellach ar ganlyniadau’r ymgynghoriad, dyluniadau arfaethedig ac unrhyw ffrydiau cyllido posibl, yn cael eu cyflwyno mewn cyfarfod Cabinet yn y dyfodol.

Chwilio A i Y