Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynnig gofal plant yn helpu rhieni i ddychwelyd i'r gwaith

Mae rhieni cymwys sy'n gweithio ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gallu cael hyd at 30 awr o addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant wedi ei gyllido i blant tair a phedair oed am hyd at 48 wythnos o'r flwyddyn yn ystod y tymor a gwyliau’r ysgol.

Ers i'r Cynnig Gofal Plant gael ei gyflwyno'n lleol ym mis Mai eleni, mae bron i 450 o geisiadau eisoes wedi eu gwneud, ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn awyddus i wneud hyd yn oed mwy o deuluoedd yn ymwybodol o'r cynllun. 

Cyn gynted ag y bydd plentyn yn dair oed, gall ei riant neu warcheidwad wneud cais i dderbyn y cynnig gofal plant tan y mis Medi sy'n dilyn ei ben-blwydd yn bedair oed. Mae ceisiadau yn agored ar hyn o bryd ar gyfer plant a anwyd rhwng 1 Medi 2015 a 31 Awst 2016.

I fod yn gymwys ar gyfer y cynnig, mae’n rhaid i rieni hefyd ennill isafswm wythnosol sy'n cyfateb i (neu sy’n fwy nag) 16 awr ar isafswm cyflog cenedlaethol neu gyflog byw cenedlaethol ar gyfartaledd. Os ydych chi’n deulu un rhiant, mae angen i chi fod yn gweithio ac os ydych chi mewn teulu dau riant mae angen i'r ddau ohonoch fod yn gweithio. Rhaid i gyflog cyfun y cartref hefyd fod yn llai na £100,000 y flwyddyn.

Nod y cynllun yw darparu help gyda chostau gofal plant i rieni sy'n gweithio, a dileu'r rhwystrau i rieni sydd eisiau dychwelyd i'r gwaith. Bwriad y cynllun hefyd yw helpu'r sector gofal plant i dyfu mewn ymateb i'r galw cynyddol a'r nifer sy'n manteisio ar ofal plant ffurfiol, ac mae darparwyr gofal plant lleol wedi teimlo effaith gadarnhaol yn barod.

Hyd yn hyn, mae 71 y cant o leoliadau gofal plant cofrestredig yn y fwrdeistref sirol, a 52 y cant o warchodwyr plant cofrestredig, wedi cofrestru i ddarparu'r cynnig, gyda phum darparwr hyd yn oed yn ymestyn eu horiau.

Mae Meithrinfa Standing to Grow ym Maesteg wedi agor ei darpariaeth cyn-ysgol newydd yn swyddogol. Mae'r feithrinfa yn un o'r pum darparwr gofal plant sydd wedi ymestyn eu horiau agor diolch i gynllun cynnig gofal plant 30 awr wedi ei gyllido gan Lywodraeth Cymru.

Rydym wedi ymestyn ein horiau i gefnogi’r cynnig gofal plant ac rydym bellach yn agored 48 wythnos y flwyddyn. Mae'r cynnig yn bendant yn cefnogi rhieni sy'n gweithio a hefyd yn annog rhieni i ddychwelyd i'r gwaith. Mae hefyd wedi ymestyn ein darpariaeth ac wedi darparu dwy swydd ychwanegol i ymarferwyr lleol.

Amanda Standing, perchennog cylch chwarae Standing to Grow ym Maesteg

Mae rhieni bellach yn gallu cymryd mwy o oriau yn y gwaith, wedi cynyddu incwm gwario, a hefyd yn gallu gwneud dewis gwybodus ynghylch defnyddio gofal plant ffurfiol.

Fel cyngor, rydym yn awyddus i gefnogi pob rhiant yn y fwrdeistref sirol, felly rydym yn falch o gynnig gofal plant o ansawdd da am bris fforddiadwy. Mae hefyd yn hollol wych gweld y sector gofal plant yn tyfu o ganlyniad i'r cynnig hwn.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet y Cyngor dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol

Mae nifer o leoliadau gofal plant eraill ar draws y fwrdeistref sirol sydd wedi elwa o’r cynnig ac wedi ymestyn eu darpariaeth i glybiau gwyliau. Am ragor o wybodaeth ewch i'r tudalennau gofal plant ar wefan y cyngor (www.bridgend.gov.uk/talkchildcare) neu ffoniwch Graham Davies, Cydlynydd Cynnig Gofal Plant y Cyngor, ar 01656 642649.

 

Agoriad swyddogol darpariaeth cyn ysgol meithrinfa Standing to Grow.

Chwilio A i Y