Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynnig gofal plant yn helpu rhieni i ddychwelyd i’r gwaith

Mae rhieni sy’n gweithio ac yn gofalu am blant ifanc yn cael eu hatgoffa y gallan nhw fod yn gymwys i dderbyn rhywfaint o ofal plant yn rhad ac am ddim.

Diolch i gynllun cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru, mae rhieni cymwys sy’n gweithio drwy Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gallu derbyn 30 awr o ofal plant ac addysg y blynyddoedd cynnar yn rhad ac am ddim ar gyfer plant rhwng 3 oed a 4 oed am hyd at 48 wythnos o’r flwyddyn yn ystod amser tymor a gwyliau’r ysgol fel ei gilydd.

Ers i’r cynnig gofal plant gael ei gyflwyno yn lleol mis Mai eleni, mae bron i 450 o geisiadau eisoes wedi cael eu gwneud, ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn awyddus i wneud hyd yn oed mwy o deuluoedd yn ymwybodol o’r cynllun.

Cyn gynted ag y mae plentyn yn cael ei dair oed, gall ei riant neu’i warcheidwad wneud cais i dderbyn y cynnig gofal plant tan y mis Medi sy’n dilyn ei ben-blwydd yn bedair oed. Ar hyn o bryd, mae ceisiadau yn agored ar gyfer plant a anwyd rhwng 1 Medi 2015 a 31 Awst 2016.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cynnig, mae’n rhaid i rieni ennill lleiafswm wythnosol ar gyfartaledd sy’n gyfwerth â 16 awr, neu’n fwy na 16 awr ar isafswm cyflog cenedlaethol neu gyflog byw cenedlaethol. Os ydych chi’n deulu rhiant sengl, mae angen i chi fod yn gweithio ac os ydych chi’n deulu dau riant, mae angen i’r ddau ohonoch fod yn gweithio. Yn ogystal, mae’n rhaid i gyfanswm cyflog y cartref fod yn llai na £100,000 y flwyddyn.

Nod y cynllun yw darparu help gyda chostau gofal plant ar gyfer rhieni sy’n gweithio ac er mwyn cael gwared â’r rhwystrau i’r rhai hynny sy’n dymuno dychwelyd i’r gwaith. Yn ogystal, bwriedir y cynllun i helpu’r sector gofal plant dyfu mewn ymateb i fwy o alw a’r nifer sy’n manteisio ar ofal plant ffurfiol, ac mae effaith cadarnhaol wedi cael ei theimlo eisoes gan ddarparwyr gofal plant lleol.

Hyd yma, mae 71 y cant o leoliadau gofal plant cofrestredig yn y fwrdeistref sirol ac mae 52 y cant o ofalwyr plant cofrestredig wedi cofrestru i ddarparu’r cynnig, gyda phump o ddarparwyr hyd yn oed yn cynnig mwy o oriau.

Dywedodd Amanda Standing, perchennog Grŵp Chwarae Standing to Grow ym Maesteg: “Rydym wedi ymestyn ein horiau i gefnogi’r cynnig gofal plant ac rydym yn awr ar agor 48 wythnos y flwyddyn. Yn bendant, mae’r cynnig yn cefnogi rhieni sy’n gweithio ynghyd ag annog rhieni yn ôl i’r gwaith. Yn ogystal, mae wedi ymestyn ein darpariaeth ac wedi darparu dwy swydd ychwanegol ar gyfer ymarferwyr lleol.”

Mae rhieni yn awr yn gallu gweithio mwy o oriau yn y gwaith, cael mwy o incwm gwario yn ogystal â gwneud dewis doeth ynglŷn â defnyddio gofal plant ffurfiol.

Fel cyngor, rydym yn awyddus i gefnogi’r holl rieni yn y fwrdeistref sirol, ac felly rydym yn falch o gynnig gofal plant o ansawdd am bris fforddiadwy. Mae’n hollol wych hefyd gweld y sector gofal plant yn datblygu o ganlyniad i’r cynnig hwn.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod o Gabinet y Cyngor dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol

Er mwyn cael mwy o wybodaeth, ewch i dudalennau gofal plant ar wefan y cyngor neu ffoniwch Graham Davies, Cydlynydd Cynnig Gofal Plant y cyngor, ar 01656 642649

Chwilio A i Y