Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynlluniau wedi'u cymeradwyo ar gyfer cyfleuster gofal plant cyfrwng Cymraeg newydd

Bwriedir adeiladu cyfleuster gofal plant cyfrwng Cymraeg newydd ar gyfer mwy na 30 o blant yng Nghwm Ogwr.

Caiff yr adeilad un llawr ei adeiladu ar dir oddi ar Ystad Ddiwydiannol Isfryn, Melin Ifan Ddu, a bwriedir iddo ddarparu ar gyfer hyd at 34 o blant rhwng 0 a 5 mlwydd oed ac wyth aelod o staff.

Bydd yn cynnwys ardaloedd chwarae, ystafelloedd tawel, ystafelloedd storio a swyddfeydd, gydag ardal parcio ceir ar gyfer saith cerbyd wrth ymyl yr adeilad.

Dywedodd Aelod Cabinet y Cyngor dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol Dhanisha Patel: "Mae twf y Gymraeg yn parhau i fod yn flaenoriaeth yn yr awdurdod lleol, ac mae'r cyfleuster newydd hwn yn dangos ein hymrwymiad parhaus i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg.

"Rydym yn falch iawn o weld y buddsoddiad yng Nghwm Ogwr ac edrychwn ymlaen at weld y cyfleuster unwaith y bydd wedi'i adeiladu.

"Mae'n un o blith pedwar prosiect gofal plant cyfrwng Cymraeg yn y fwrdeistref sirol ac mae'r tri arall ym Metws, Pen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl. Maent yn cael eu hariannu'n llawn gan grant gwerth £2.6 miliwn gan Lywodraeth Cymru."

Ym Melin Ifan Ddu, bwriedir i'r safle fod ar agor rhwng 7am a 7pm. Bydd y gwaith o weithredu'r adeilad o ddydd i ddydd yn cael ei gyflawni gan ddarparwr trydydd parti, yn dilyn proses dendro a fydd yn cael ei chynnal maes o law.

Bydd yr ardal i'r blaen ac i'r ochr o'r adeilad naill ai'n cael ei gorchuddio â gwair, tywarch neu wyneb chwarae meddal rwber a chaiff canopi bach ei osod dros ran o'r ardal chwarae meddal er mwyn rhoi cysgod.                                                                  

Bwriedir plannu coed newydd mewn ardaloedd gwahanol fel rhan o'r cynllun a chaiff blychau nythu ar gyfer ystlumod a rhywogaethau adar eu gosod hefyd.

Cafodd y cynlluniau ar gyfer y cyfleuster newydd eu cymeradwyo ym mhwyllgor rheoli datblygu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Iau, 23 Gorffennaf.

Mae caniatâd cynllunio yn cael ei geisio ar gyfer y prosiect gofal plant cyfrwng Cymraeg ym Metws ar hyn o bryd, a fydd wedi'i leoli ar safle segur hen sefydliad Clwb Bechgyn a Merched Betws, ac mae arfarniadau opsiynau yn cael eu cynnal ar gyfer y cyfleusterau ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl.

Chwilio A i Y