Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynlluniau mawr i adfywio marchnad Dan Do Pen-y-bont ar Ogwr

Mae camau radical yn cael eu cymryd i adfywio Marchnad Dan Do Pen-y-bont ar Ogwr.

Cynigir cyfle i stondinwyr newydd rentu stondinau am tua hanner cost y rhenti presennol, a bydd stondinwyr presennol yn cael gostyngiad sylweddol yn eu rhent tan o leiaf mis Ebrill 2020.

Cytunodd Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar y gostyngiadau rhent hyn yr wythnos hon, a chymeradwywyd amrywiaeth o gynigion eraill hefyd sydd â’r bwriad o ddenu busnesau newydd i lenwi stondinau gwag y farchnad.

Mae arwyddion newydd wedi eu cynllunio, bydd telerau’r les yn fwy hyblyg, ac mae’n bosibl y bydd sgwâr canolog yn cael ei greu yn y farchnad a fyddai’n cynnwys man ar gyfer digwyddiadau a man chwarae i blant.

Y gaeaf diwethaf, fe wnaethom ni roi gostyngiad o 15 y cant yn y rhent i’r stondinwyr presennol, ond mae pedair stondin arall yn wag ers mis Mawrth ac nid ydym wedi dod o hyd i denantiaid newydd.

Mae pawb yn cytuno bod yn rhaid i ni gymryd camau radical i ddod â bwrlwm a bywiogrwydd yn ôl i’r farchnad dan do. Ni all y dirywiad hwn barhau.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg y cyngor

Mae’r cyngor yn berchen ar fuddiant lesddaliad 99 mlynedd ym Marchnad Dan Do Pen-y-bont ar Ogwr ac mae 53 mlynedd o’r cyfnod ar ôl. Mae’n talu rhent blynyddol o £133,000 i berchnogion Canolfan Siopa’r Rhiw, a phan fyddwch yn cynnwys y costau gweithredu, taliadau am wasanaethau ac ardrethi, mae’n costio tua £368,000 y flwyddyn i’r cyngor weithredu’r farchnad dan do.

Mae masnachwyr presennol yn talu cyfanswm o £174,000 mewn rhent, felly mae’r diffyg a ragwelir ar gyfer 2018/19 yn £194,000.

Ond gan fod 44 y cant o’r stondinau yn wag ar hyn o bryd, a’r risg y bydd mwy o rai gwag yn y dyfodol, mae’r bwlch rhwng yr incwm y mae’r cyngor yn ei dderbyn a chostau gweithredu’r farchnad yn lledaenu.

Un o’r prif resymau a roddir gan fasnachwyr dros adael y farchnad dan do yw bod cost y rhent yn gymharol uchel o’i gymharu â marchnadoedd eraill ac unedau manwerthu.

Er bod angen i ni ystyried ein costau lesddaliad ein hunain, rydym ni o’r farn y byddai’n fwy cynhyrchiol i ostwng y rhenti a llenwi’r stondinau gwag a fyddai yn eu tro yn creu mwy o incwm yn yr hirdymor.

Bydd Watts & Morgan, ein hasiantau sy’n marchnata’r stondinau gwag, yn gallu denu masnachwyr newydd drwy gynnig rhenti cychwynnol o hyd at 52 y cant o’u lefel bresennol. Ein nod yw i’r fenter hon helpu i gynyddu nifer y stondinau sy’n cael eu defnyddio i 85 y cant o leiaf.

Dywedodd y Cynghorydd Smith

“Bydd sicrhau bod mwy o bobl yn dod yno wrth gwrs o fudd i’r masnachwyr presennol, a fydd eu hunain yn cael gostyngiad o 25 y cant yn eu rhent o 1 Gorffennaf ymlaen ond yn cadw eu safleoedd manwerthu rhagorol.”

Mae’r masnachwyr yn y farchnad hefyd yn cytuno â’r bwriad i lacio telerau’r les bresennol sy’n atal masnachwyr newydd rhag gwerthu cynnyrch sydd eisoes ar werth yn y farchnad dan do. Er enghraifft, dwy stondin gig neu ddwy stondin flodau. Mae’r masnachwyr bellach yn barod i gael gwared ar y cyfyngiadau hyn ac yn derbyn y bydd denu mwy o gwsmeriaid i’r farchnad yn dda i fusnes pawb.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Daw’r cynllun hwn o ganlyniad i waith partneriaeth agos rhwng y cyngor, masnachwyr y farchnad, Canolfan Siopa’r Rhiw, Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr, grŵp gwella busnes CF31, aelodau etholedig lleol a mwy.

“Mae’n cydnabod nifer o ffeithiau anodd ac mae’n cyflwyno cyfres o gynigion realistig, dichonadwy gan hefyd ei gwneud yn glir nad yw’n ddigon i ddisgwyl i’r cyngor newid y sefyllfa ar ei ben ei hun. Mae’r fenter ffair grefftau ddiweddar a arweiniwyd gan y masnachwyr gyda chymorth y cyngor yn enghraifft dda o’r dull cyfunol hwn.

“Mae gennym ni i gyd ran i’w chwarae, i wneud y farchnad yn lle mor ddymunol â phosibl i ymweld â hi, ac yn y pen draw i’r masnachwyr werthu’r cynhyrchion y mae ar gwsmeriaid eu heisiau. Gyda chymorth y trigolion lleol, mae gennyf bob ffydd y gallwn ni wneud y farchnad yn llwyddiannus os gwnawn ni i gyd weithio gyda’n gilydd.”

Chwilio A i Y