Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynlluniau i brynu gorsaf heddlu canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn datblygu

Mae cynlluniau sydd ar waith gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i brynu a dymchwel gorsaf heddlu yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn datblygu.

Disgwylir y bydd safle'r orsaf heddlu, sydd wedi'i leoli yn Cheapside, ar gael ym mis Mawrth 2022. Mae'n rhan bwysig o gynlluniau adfywio'r awdurdod lleol ar gyfer canol y dref, ac mae eisoes wedi'i nodi fel lleoliad posibl ar gyfer campws coleg newydd sbon.

Dan gynlluniau presennol, hoffai'r cyngor brynu'r safle gyda chytundeb adles 12 mis gyda Heddlu De Cymru, er mwyn rhoi amser iddynt ddod o hyd i swyddfeydd newydd. Mae'n debygol na fydd angen yr adles am 12 mis cyfan. Yna, bydd yr adeilad yn cael ei ddymchwel yn ystod 2022 a bydd y safle yn cael ei brydlesu i Goleg Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd hyn yn galluogi campws Heol y Bont-faen i symud i ganol y dref.

Gallai'r campws newydd arfaethedig fanteisio ar gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus well yn y dref i'w gwneud yn haws i bobl gael mynediad i'w chyfleusterau. Yn ei dro, byddai'r campws yn cefnogi busnesau lleol drwy gynyddu nifer yr ymwelwyr yn sylweddol ledled canol y dref.

Mae swyddogion yn parhau i weithio gyda Heddlu De Cymru i ddod o hyd i swyddfa lai o bell, a'i datblygu, yng Nghanol y Dref fyddai'n addas ar gyfer yr heddlu o ddydd i ddydd.

Mae'r Prif Gynllun Adfywio yn nodi cyfres o brosiectau uchelgeisiol y gellir eu cwblhau yn ystod y 10 mlynedd nesaf, fydd yn cefnogi twf yr economi yn y dyfodol ac yn sicrhau buddion a chyfleoedd gwell i dref a bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'r cyngor wedi bod yn gweithio'n agos â Choleg Pen-y-bont ar Ogwr ers nifer o flynyddoedd bellach, a gyda'n gilydd, rydym wedi bod yn ystyried sut y gallai safle newydd sbon yng nghanol y dref fod o fudd i'r coleg a'i fyfyrwyr yn ogystal â busnesau a thrigolion lleol.

Bydd y prosiect hwn yn cyflwyno addysg uwch a phellach i ganol y dref, yn agos at hybiau masnach, hamdden a thrafnidiaeth. Mae'n rhywbeth gwych i addysg ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae'n wych i Ben-y-bont ar Ogwr fel hwb masnach, hamdden, diwylliant a thrafnidiaeth.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Disgwylir y bydd y safle'n costio £650,000. Bydd yr awdurdod lleol yn derbyn grant gwerth £910,000 gan raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru er mwyn prynu a dymchwel yr adeilad. Bydd y cyngor hefyd yn cyfrannu £390,000 tuag at y prosiect.

Chwilio A i Y