Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynlluniau adfywio Porthcawl yn mynd ymlaen i'r cam nesaf

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhannu cyfres o orchmynion prynu gorfodol (CPO) i ddiogelu dyfodol darpariaeth y camau nesaf yn adfywiad parhaus Porthcawl.

Mae’r CPO yn dilyn ymdrechion a wnaed yn gynharach yn y flwyddyn i adnabod a chadarnhau manylion perchnogion nifer o barseli bach o dir wedi’u lleoli ym Mae Tywodlyd a Coney Beach, ac o’u cwmpas.

Mae manylion ar leoliad y tiroedd mae’r cyngor yn eu prynu ar gael ar-lein ar wefan y cyngor a hefyd ar bapur yn Llyfrgell Porthcawl yn Church Place, Porthcawl (CF36 3AG).

Gellir gweld y copïau caled yn Llyfrgell Porthcawl rhwng 9.15am-6pm dydd Llun, 9.15am-5pm dydd Mawrth, Iau, Gwener a Sadwrn, a 9.15am-1pm ar ddydd Mercher. Noder, mae’r llyfrgell ar gau dros awr ginio rhwng 1pm-2pm, ac mae wedi cau ar ddydd Sul.

Er nad yw’r gorchmynion gorfodol yn effeithio ar unrhyw gyfeiriadau preswyl yn yr ardal, mae’r cyngor yn anfon llythyr i gartrefi sydd o amgylch safleoedd y CPO i sicrhau bod perchnogion tai yn ymwybodol o bopeth, a’u bod nhw’n cael cyfle i adolygu a gwneud sylwadau arnynt.

Mae’r cyngor hefyd yn cysylltu â thirfeddianwyr a gafodd eu hadnabod yn ystod cam blaenorol y broses, ac mae’n cyflwyno hysbysiadau yn y wasg leol yn unol â gofynion statudol tra’n gosod arwyddion a chreu cyhoeddusrwydd ychwanegol.

Yn gynharach eleni, gwnaethom waith i adnabod a lleoli tirfeddianwyr posibl ar gyfer nifer o blotiau a phytiau o dir bach fydd eu hangen ar gyfer gwaith adfywio yn y dyfodol.

Mae rhan o’r gwaith wedi’i gwblhau erbyn hyn, felly rydym yn symud ymlaen i’r cam nesaf ac rydym eisiau cyflwyno gorchmynion prynu gorfodol er mwyn diogelu darpariaeth y cam nesaf o fewn ein cynlluniau adfywio. Hoffem osod y sylfaen ar gyfer sefydlu cyfleusterau masnach, preswyl, hamdden ac ardaloedd agored o fewn ardaloedd Bae Tywodlyd a Thraeth Coney, yn ogystal â chreu ysgol newydd, gwella diogelwch ar yr arfordir, cyflwyno mesurau ecolegol newydd i ddiogelu’r systemau twyni lleol a mwy.

Mae hwn yn gyfle i unrhyw un sydd eisiau rhagor o wybodaeth ynghylch y rhannau o dir fydd yn cael eu heffeithio, a’r hyn rydym yn bwriadu ei wneud gyda’r gorchmynion gorfodol, i ddysgu mwy, ac rwy’n gobeithio y bydd trigolion lleol yn manteisio arno.

Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Gall unrhyw un wneud sylw, neu gofrestru gwrthwynebiad i’r gorchmynion prynu gorfodol, drwy ysgrifennu at wales@planninginspectorate.gov.uk neu Arolygiaeth Gynllunio Cymru, Gwaith Achos Arbenigol, Adeilad y Llywodraeth, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.

Y dyddiad cau i wneud hyn yw 12 Tachwedd 2021, a dylech nodi teitl y gorchymyn a sail y gwrthwynebiad yn ogystal â chyfeiriad y gwrthwynebwr a diddordeb yn y tir.

Chwilio A i Y