Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun Plannu Coed yn mynd rhagddo yn y fwrdeistref sirol

Mae cynllun plannu coed sylweddol wedi dechrau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o fenter Canopi Gwyrdd y Frenhines.

Mae'r cynllun yn nodi Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi, ac yn gwahodd pobl o bob cwr o'r Deyrnas Unedig i 'Blannu coeden ar gyfer y Jiwbilî'. Mae hyn hefyd yn rhan allweddol o ymateb y cyngor i heriau newid yn yr hinsawdd a'r argyfwng natur, a'r nod yw helpu'r awdurdod lleol i gyflawni'r targed o fod yn garbon sero net erbyn 2030.

Bwriedir plannu deng mil o goed mewn pum safle sy'n eiddo i'r cyngor ar draws y fwrdeistref sirol, ac mae peth o'r gwaith hwn bellach yn mynd rhagddo. Mae'r pum safle fel a ganlyn:

  • Min y Nant ym Mhencoed,
  • Maes y Felin ym Melin Wyllt,
  • Foxfields ym Mracla,
  • Caeau Chwarae Goetre-hen yng Ngoetre-hen,
  • Cau yn Llidiard rhwng Ysgol Gynradd Llidiard a'r Afon Ogwr

Ariennir y prosiect gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru. Mae gwaith plannu wedi bod yn mynd rhagddo ers pedair wythnos, a bydd yn dod i ben ddiwedd fis Mawrth.

Ymwelodd Huw David, Arweinydd y Cyngor â'r safle plannu coed ym Maes y Felin ym Melin Wyllt, Pen-y-bont ar Ogwr yr wythnos hon, ynghyd â'r Cynghorydd Stuart Baldwin, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau, a'r Maer, John Spanswick, i weld rhes o goed wedi'u plannu ger llain sy'n rhedeg gyfochr â'r briffordd.

Mae'r fenter werdd hon yn ffordd hyfryd i ddathlu Jiwbilî Platinwm ei Mawrhydi, a gwella'r amgylchedd yn y tymor hir.

Bydd y coed sy'n cael eu plannu ar draws y fwrdeistref sirol yn ychwanegu at fioamrywiaeth yr ardal ar gyfer y dyfodol, yn ogystal â gwella ymddangosiad nifer o leoedd cyhoeddus.

Yn ogystal, rhaid pwysleisio’r buddion o ran llesiant mae natur yn ei ddarparu pan mae'n cael ei hintegreiddio mewn ardaloedd trefol.

Cynghorydd Stuart Baldwin, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Chwilio A i Y