Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun gwresogi peilot Caerau yn mynd rhagddo

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar astudiaeth ddichonoldeb fel rhan o gynlluniau ar gyfer cynllun gwres carbon isel.

Gall aelwydydd cymwys ennill hyd at £150 am gymryd rhan yn yr astudiaeth, sy'n gweld ymgynghorwyr Energy Systems Catapult yn monitro'r defnydd o wres mewn cartrefi yn ystod y gaeaf drwy osod thermostat clyfar tado°.

Mae hyn yn cymryd lle'r thermostat ystafell confensiynol ac yn gadael i breswylwyr reoli eu system wresogi o bell gan ddefnyddio ap, wrth ganiatáu i'r wybodaeth gael ei rhannu at ddiben yr astudiaeth.

Dywedodd Paul Smith yn Energy Systems Catapult: "Rydym wedi cael ymateb gwych, hyd yn hyn, gyda mwy na 50 o bobl yn cysylltu i gymryd rhan yn y cynllun peilot.

"Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddechrau gosod y thermostatau clyfar tado mewn 30 o'u cartrefi yn fuan, y byddant yn derbyn £75 amdano.

"Mae angen pobl i gofrestru arnom o hyd, yn enwedig y rheiny y mae gan eu cartrefi fesuryddion clyfar, fel y gallwn ddeall sut y gall prosiect gwresogi Caerau gyflawni buddion orau i breswylwyr Caerau."

Yn gynharach yr wythnos hon, cymeradwyodd aelodau cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gynlluniau ar gyfer arfarniad o'r opsiynau i brosiect gwresogi Caerau ar ôl i adroddiad amlinellu'r heriau o ddefnyddio dŵr mwynglawdd, gan gynnwys costau cynyddol ar gyfer gwaith ymchwilio.

Mae astudiaeth ar dechnolegau amgen wedi nodi y gallai opsiynau eraill gynnwys gwres ffynhonnell aer neu wres ffynhonnell daear a phecynnau unigol yn seiliedig ar eiddo.

Bydd yr arfarniad o'r opsiynau, y disgwylir ei gwblhau o fewn chwe mis, yn adolygu ystod o opsiynau, gan gynnwys parhau ag ymchwiliadau i gynllun llai yn defnyddio dŵr mwynglawdd, ceisio ffynhonnell gwres amgen ar gyfer cynllun i wasanaethu cartrefi, cyflwyno cynllun dŵr mwynglawdd cyfunedig i wasanaethu'r ysgol, a ffynhonnell wres amgen i wasanaethu cartrefi neu ddarparu gwelliannau ynni cartref ar sail cartrefi unigol.

Mae'r cynllun peilot sy'n mynd rhagddo yng Nghaerau yn ymwneud yn y pen draw â datblygu model i ddarparu gwres fel gwasanaeth. Mae'r cysyniad yn hyblyg - gyda'r ymgynghorwyr yn defnyddio'r wybodaeth i ddeall anghenion gwresogi preswylwyr, a phrofi tariff gwresogi fforddiadwy.

Bydd yr arfarniad o'r opsiynau yn ein helpu i benderfynu a ddylid parhau i ddefnyddio'r dŵr mwynglawdd, efallai ar raddfa lai na dybiwyd yn wreiddiol, neu ddefnyddio ffynhonnell wres wahanol.

Mae'r cyfan yn ymwneud â mynd i'r afael â thlodi tanwydd, cefnogi datblygiad diwydiant ynni newydd a datblygu sgiliau o fewn agenda carbon isel.

Dywedodd yr aelod cabinet dros gymunedau, Richard Young

Mae Cynllun Gwresogi Caerau sy'n werth £9.7m wedi'i ariannu gan gronfeydd Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru, yn ceisio gweld gwres yn cael ei dynnu o ffynonellau adnewyddadwy i ddarparu gwres i dai yn yr ardal. Gobeithir y bydd costau gwresogi'n lleihau oddeutu 10% o'i gymharu â defnyddio boeler nwy traddodiadol.

Mae'r awdurdod lleol, sy'n goruchwylio'r prosiect, yn gweithio'n agos ar y cynllun ochr yn ochr â phartneriaid fel Llywodraeth Cymru, Arolwg Daearegol Prydain, Cyfoeth Naturiol Cymru, Prifysgol Caerdydd, Energy Systems Catapult a'r Awdurdod Glo.

Mae wedi derbyn cyllid ar gyfer Cynllun Gwresogi Caerau gan Lywodraeth Cymru drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Bydd preswylwyr sy'n rhoi caniatâd i gasglu'r data ar eu defnydd o ynni, fel rhan o'r cynllun peilot sy'n mynd rhagddo yng Nghaerau, yn derbyn thermostat clyfar am ddim a £75 mewn arian parod gan Energy Systems Catapult, ac yn derbyn £75 ychwanegol os byddant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau eraill yn y tri mis nesaf, megis arolygon. Nid oes gofyniad i wneud unrhyw waith strwythurol ar eiddo preswylwyr.                               

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, ewch i https://www.livinglab.energy/offer/1005

Nodiadau'r Golygydd
Sefydlwyd Energy Systems Catapult gan Lywodraeth y DU i gyflymu gweddnewidiad y system ynni a sicrhau bod busnesau a defnyddwyr y DU yn manteisio ar gyfleoedd twf glân.

                                              

Chwilio A i Y