Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun ‘creu lleoedd’ newydd i gynnig cipolwg ar ddyfodol Porthcawl

Maes parcio aml-lawr modern yn Hillsboro Place, gwesty sba moethus ar y lan, tirlunio a chreu ardaloedd i gerddwyr ar hyd Promenâd y Dwyrain, gwell trafnidiaeth gyhoeddus, estyniad i Dock Street ac ardaloedd cymunedol newydd; dyma ond ychydig o’r cyfleoedd posibl mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eisiau eu harchwilio fel rhan o’i ymgynghoriad ‘creu lleoedd’ newydd.

Wedi’i drefnu’n unol â Siarter Creu Lleoedd Cymru, mae’r ymgynghoriad yn gwahodd busnesau a thrigolion i rannu eu barn ynghylch y cynigion, un ai ar-lein, neu drwy ymweld â sesiynau galw heibio lle bydd byrddau arddangos a staff adfywio ar gael.

Bydd y sesiynau galw heibio’n cael eu cynnal ym Mhafiliwn y Grand rhwng 9am-5pm ddydd Mercher 24 Tachwedd, a 9am-8pm ddydd Iau 25 Tachwedd.

Ar ôl gorffen y sesiynau, bydd y byrddau arddangos yn cael eu harddangos yn gyhoeddus ar hysbysfyrddau yn Cosy Corner am dair wythnos, cyn bod ar gael i’w gweld ar-lein ar wefan y cyngor.

Drwy gydol y tair wythnos, bydd y cyngor yn gwahodd pobl i gyflwyno adborth ysgrifenedig er mwyn helpu i lywio strategaeth creu lleoedd ddrafft, a gyhoeddir yn y flwyddyn newydd.

Mae’r cyngor yn parhau i fod â chynlluniau hynod o uchelgeisiol i gyflawni adfywiad realistig a chynaliadwy ym Mhorthcawl, a bydd trigolion a busnesau sy’n cymryd rhan yn yr ymgynghoriad yn cael cyfle personol i weld lefel a chwmpas yr hyn rydym yn ceisio ei gyflawni. Bwriad yr ymgynghoriad creu lleoedd yw i sefydliadau, busnesau a chymunedau gydweithio er mwyn cyflawni adfywiad a datblygiad cynaliadwy.

Rydym eisiau creu ardaloedd cyhoeddus a strydoedd wedi’u diffinio’n dda, diogel a chroesawgar, wrth flaenoriaethu’r defnydd o gerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus, a hefyd parchu a gwerthfawrogi hunaniaeth a nodweddion arbennig yr ardal. Yn y pen draw, rydym eisiau i’r ymgynghoriad fod yn broses ystyrlon a gwerth chweil, fel ei fod yn medru cyfrannu tuag at ein dyheadau ar gyfer Porthcawl, fel lleoliad i ymwelwyr ac fel rhywle i fyw a gweithio.

Rwy’n gobeithio bydd trigolion a masnachwyr yn dod draw i’r sesiynau creu lleoedd galw heibio er mwyn gweld beth yw’r uchelgais o ran cyflawni a chyflwyno, a chynnig adborth gwerthfawr i ni fel ein bod yn medru gweithio tuag at wireddu’r cyfleoedd hyn.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio
  • Bydd y sesiynau galw heibio’n cael eu cynnal ym Mhafiliwn y Grand rhwng 9am-5pm ddydd Mercher 24 Tachwedd, a 9am-8pm ddydd Iau 25 Tachwedd.

Chwilio A i Y