Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor ynghylch murlun er mwyn helpu i osgoi trosedd

Mae uwch-wleidyddion o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyflwyno datganiad yn dilyn y sylw a roddwyd i furlun 'Cofiwch Dryweryn’ a gafodd ei beintio ar ochr siop yng nghanol y dref yn y cyfryngau.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, yr Aelod o'r Cabinet dros Gymunedau: “Does gen i ddim bwriad o gael mân ddadleuon yn ôl ac ymlaen lle mae’r ddwy ochr yn gweld bai ar y naill a'r llall, felly mi ddyweda i hyn mewn ffordd mor glir â phosibl.

“Mae hyn yn ymwneud â’r awdurdod lleol yn sicrhau bod cyfreithiau cynllunio yn cael eu cynnal – dim byd mwy, dim byd llai.

“Er fy mod yn cydymdeimlo’n llwyr â sentiment y murlun, bwriad y cyngor a roddwyd gan ein tîm cynllunio oedd helpu perchennog yr adeilad.

“Mae’n dweud yn glir ei fod yn gallu gwneud cais am ganiatâd hysbysebu ôl-weithredol i gadw’r murlun fel y mae, ac felly byddai’n osgoi trosedd ac yn peidio â mynd yn groes i'r gyfraith.

“Mae Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn datgan mai ystyr ‘hysbyseb’ yw ‘unrhyw air, llythyren, model, arwydd, hysbyslen, bwrdd, hysbysiad, adlen, bleind, dyfais neu gynrychioliad’ sy’n cael ei ddefnyddio ‘yn llwyr neu’n rhannol at ddibenion hysbysebu, cyhoeddi neu gyfeirio’.

“Y gwir amdani yw bod dangos hysbyseb heb ganiatâd cael ei ystyried yn drosedd, a does neb yn cael ei eithrio rhag hyn, dim ots beth mae neb yn ei feddwl.

“Hoffwn annog perchennog yr adeilad naill ai i ddilyn yr arweiniad y mae’r cyngor wedi’i roi iddo, sef gwneud cais am ganiatâd ôl-weithredol er mwyn cadw’r murlun fel y mae, neu gysylltu â’n tîm cynllunio er mwyn cael rhagor o gyngor ynglŷn â gwneud yn siŵr nad yw’n mynd yn groes i gyfraith y DU.”

Mae Cofiwch Dryweryn yn rhan bwysig iawn o ddiwylliant a hanes Cymru a dylid cofio hynny, ond mae’r rheoliadau’n glir iawn ac maen nhw’n datgan bod angen caniatâd hysbysebu.

Fel yr awdurdod cynllunio perthnasol ar gyfer yr ardal, mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar y cyngor i sicrhau bod y trefniadau hyn ar waith, felly rwyf yn gobeithio y bydd perchennog yr eiddo yn dilyn y cyngor y mae wedi’i gael ac yn gwneud cais am ganiatâd ôl-weithredol. Mae ein tîm cynllunio ar gael ac maent yn barod iawn i egluro’r mater os oes angen rhagor o gymorth neu gyngor arno.

Ychwanegodd Huw David, Arweinydd y Cyngor

Chwilio A i Y