Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn rhannu diweddariadau ar strategaeth ddatgarboneiddio

Mae cynghorau tref a chymuned wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf am strategaeth ddatgarboneiddio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mewn cyfarfod o Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned ddydd Llun 10 Mai, clywodd yr aelodau sut mae'r awdurdod lleol yn cefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sicrhau sector cyhoeddus carbon sero net yng Nghymru erbyn 2030. Y meysydd ffocws yw ynni, trafnidiaeth, adeiladau, caffael a mannau agored.

Mae hyn yn cynnwys gwneud y defnydd gorau posibl o adeiladau, lleihau'r defnydd o ynni, dylunio adeiladau newydd i'r safonau uchaf o ran effeithlonrwydd ynni, defnyddio mannau agored i wella bioamrywiaeth a phlannu coed, chwilio am gyfleoedd ynni adnewyddadwy, a phrynu'n well yn gyffredinol.

Defnyddir archwiliad allyriadau gan yr Ymddiriedolaeth Garbon fel sylfaen i baratoi cynllun ar gyfer datgarboneiddio’n llawn erbyn 2030. Amcan dros dro yw bod tua 60% o allyriadau'r awdurdod lleol yn deillio o gaffael, sy'n golygu y bydd gwaith gyda chyflenwyr a'r gadwyn gyflenwi yn hanfodol er mwyn sicrhau y gellir cyflawni sero net yn gyflym.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eisoes yn gweithredu drwy roi mesurau ynni effeithlon gwerth miliynau o bunnoedd yn ei adeiladau ar waith, treialu'r defnydd o gerbydau allyriadau isel iawn a gosod goleuadau stryd ynni isel newydd.

Daw cyfanswm o 99 y cant o allyriadau o fewn ffiniau'r fwrdeistref sirol o ardaloedd ar wahân i'r sector cyhoeddus, ac mae gan yr awdurdod lleol rôl arweiniol glir o ran dylanwadu, gyrru a hwyluso newid ar draws yr ardal. Mae alinio strategaethau carbon isel a rhannu arfer gorau gyda byrddau partneriaeth lleol, sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus gan gynnwys ein cynghorau tref a chymuned, cymdogion rhanbarthol, cymunedau a busnes, yn hanfodol er mwyn mynd i'r afael â'r ystod lawn o allyriadau, gan gynnwys y rhai o nwyddau a gwasanaethau a gaffaelir.

Mae'r newid i system garbon isel yn cynyddu allbwn economaidd ac mae'n rhan o'r cynlluniau adfer cenedlaethol. Felly, bydd strategaeth a chynllun gweithredu'r cyngor ar gyfer niwtraliaeth carbon yn cyfrannu at ffyniant economaidd lleol. Ni allwn gyflawni ein nod datgarboneiddio ar ein pen ein hunain, a byddwn yn ymgysylltu'n eang â phartneriaid i rannu profiad a gwybodaeth, er mwyn helpu i gyflawni ein nodau. Bydd ein cynllun gweithredu drafft yn cael ei rannu ar gyfer ymgynghoriad fel bod trigolion, busnesau, sefydliadau a'r holl randdeiliaid yn cael cyfle i helpu i lywio ein gwaith.

Roedd yn hynod ddefnyddiol cael trafodaeth adeiladol gyda chynrychiolwyr y cynghorau tref a chymuned a oedd yn bresennol, a chlywed eu barn am ffyrdd y gellid cymryd camau yn unigol ac mewn partneriaeth. Bydd hyn nawr yn cael ei ystyried yn fanylach, a bydd opsiynau'n cael eu datblygu ar gyfer bwrw ymlaen â'r ymdrech hon ar y cyd yn y dyfodol agos.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau

Chwilio A i Y