Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn nodi Wythnos Prentisiaethau 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dathlu cyfraniad gwerthfawr ei brentisiaid cyn Wythnos Prentisiaethau Cymru, a gynhelir rhwng 8-14 Chwefror 2021.

Ar hyn o bryd mae gan y cyngor 16 o brentisiaid sy’n gweithio ar draws amrywiaeth o sectorau gan gynnwys cyllid, dysgu a datblygu gofal cymdeithasol, priffyrdd, rheoli adeiladu, gweinyddu busnes a gofal cymdeithasol.

Ers sefydlu'r rhaglen brentisiaeth yn 2013, mae'r cyngor wedi llwyddo i gefnogi 93 o brentisiaid, ac mae nifer ohonynt wedi mynd ymlaen i gael cyflogaeth gyda’r awdurdod lleol.

Dywedodd Holly Brooks, a ymunodd â’r cyngor fel prentis marchnata: “Mae bod yn brentis i’r cyngor wedi golygu fy mod yn gallu dysgu yn y swydd a datblygu’r sgiliau sydd gennyf eisoes ar lefel broffesiynol.

“Mae'r cyngor wedi bod mor groesawgar a chefnogol ers i mi ymuno ac ni allwn ofyn am dîm mwy rhyfeddol o bobl i weithio gyda nhw wrth astudio ar gyfer fy mhrentisiaeth. Byddwn yn argymell prentisiaethau yn fawr iawn i unrhyw un gan eu bod yn ffordd wych o ehangu ar eich sgiliau wrth ennill profiad mewn rôl.”

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd Hywel Williams: “Mae prentisiaethau yn rhoi cyfle i unigolion ddatblygu sgiliau proffesiynol ac ennill profiad gwerthfawr wrth ennill cyflog a gweithio tuag at gymhwyster achrededig.

“Mae'r cyngor, dros amser, wedi bod yn cynyddu niferoedd recriwtio prentisiaid ar draws meysydd gwasanaeth ac mae hyn wedi cael ei ehangu’n ddiweddar drwy fuddsoddiad rhaglen brentisiaeth a ariannwyd yn gorfforaethol, a olygai fod 12 prentisiaeth arall wedi cael eu creu y llynedd.

“Rydym wedi ymrwymo i gefnogi pobl o bob oed i ddatblygu eu sgiliau drwy greu cyfleoedd prentisiaethau lle bynnag y bo modd a datblygu ein gweithlu ar gyfer y dyfodol.”

“Hoffwn ddiolch i’r holl brentisiaid am eu gwaith caled, yn enwedig yn ystod amgylchiadau anodd y flwyddyn ddiwethaf, a dymuniadau gorau oll iddynt gyda’u gyrfaoedd.”

Mae’r Wythnos Prentisiaeth yn ddathliad blynyddol wythnos o hyd sy’n dathlu prentisiaethau, a’u gwerth ar gyfer cyflogwyr a dysgwyr ledled Cymru.

Bydd unrhyw gyfleoedd prentisiaeth yn y dyfodol yn cael eu postio ar wefan chwilio am swyddi Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Am ragor o wybodaeth a chyngor am brentisiaethau, cysylltwch â Gyrfa Cymru ar 0800 100 900 neu ewch i wefan Gyrfa Cymru.

Rhai o brentisiaid cyfredol y cyngor

Chwilio A i Y