Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn gweithio gyda thrigolion i wella cyfraddau ailgylchu

Mae swyddogion addysg a gorfodi wedi bod yn gweithio i fynd i’r afael â materion gwastraff ac ailgylchu ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Trwy weithio gyda swyddogion tai mewn pedair ardal dros y 18 mis diwethaf, maent wedi gwella mynediad i gyfleusterau a chasgliadau ailgylchu ymyl palmant i breswylwyr.

Mae hyn wedi arwain at ostyngiad yn y gwastraff nad oed modd ei ailgylchu sy'n cael ei gasglu bellach ac amgylchedd glanach i'r gymuned leol.

Yn Jubilee Crescent, Sarn, bu swyddogion yn gweithio gyda Cymoedd i’r Arfordir ar ôl i bartneriaid gwastraff y cyngor, Kier, adrodd bod gormod o wastraff sbwriel yn cael ei adael allan i'w gasglu. Gosodwyd biniau ailgylchu mewn man cymunedol, a bu swyddogion addysg a gorfodi yn gweithio gyda thrigolion i roi gwybod iddynt am y newidiadau.

Ers hynny, mae Kier wedi adrodd bod criwiau bellach yn casglu bron i hanner y gwastraff sbwriel. Mae swyddogion bellach yn gweithio gyda Cymoedd i'r Arfordir i leihau faint o ailgylchu halogedig sy'n cael ei adael allan.

Yn Ystâd Oakwood ym Maesteg, nid oedd gan breswylwyr unrhyw gyfleusterau ailgylchu pan ddechreuodd swyddogion Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eu prosiect. Darparodd Kier gyfleusterau ailgylchu, gosododd Cymoedd i Arfordir flychau storio unigol ar gyfer pob fflat, a siaradodd swyddogion addysg a gorfodi â thrigolion am y gweithdrefnau newydd.

Yn y cyfamser, cafodd pecynnau addysg eu postio i drigolion Heol Dwyrain, Pen-y-bont ar Ogwr, ar ddechrau'r cyfnod clo ym mis Mawrth 2020 oherwydd problemau gyda gormod o wastraff.

Dilynodd swyddogion hyn gydag ymweliadau pan laciwyd cyfyngiadau a gosodwyd setiau ailgylchu newydd ym mis Ebrill 2021, gan arwain at ostyngiad yn y gwastraff sbwriel a gasglwyd.

Yn Mhil-y-Cynffig, Gogledd Corneli, bu swyddogion yn gweithio gyda thrigolion a oedd wedi bod yn gadael bagiau sbwriel ar y gylchfan i'w casglu. Yn ystod yr ymweliad cyntaf, roedd dros 130 o fagiau wedi'u gadael ond ychydig wythnosau'n ddiweddarach, roedd hyn wedi gostwng i ddim gyda deiliaid tai yn defnyddio eu blychau ailgylchu ac yn gadael gwastraff sbwriel y tu allan i'w cartrefi.

Diolch yn fawr i Cymoedd i’r Arfordir a thrigolion am ymgysylltu â'n swyddogion addysg a gorfodi i gynyddu faint o wastraff y gallwn ei ailgylchu.

Lle bo modd, rydym yn symud i ffwrdd o fannau casglu cymunedol, a all edrych yn anneniadol pan fydd pentyrrau o fagiau'n cynyddu.

Atgoffir preswylwyr yn garedig i wneud yn siŵr mai dim ond yr eitemau cywir sy’n cael eu rhoi yn eu cynwysyddion ailgylchu unigol a rinsio pecynnau bwyd a diod er mwyn osgoi halogiad.

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Adnoddau, y Cynghorydd Hywel Williams

Dywedodd Johnathan Luxton, Swyddog Ystadau Cymunedau ar gyfer Cymoedd i'r Arfordir: “Bydd Cymoedd i’r Arfordir yn parhau i weithio ochr yn ochr â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i wella trefniadau ailgylchu a gwastraff ar ein hystadau.

“Rydyn ni'n annog aelodau o'r gymuned i gysylltu â ni i weithio gyda'n gilydd i wella'r sefyllfa ymhellach a rhannu syniadau i symud tuag at Ben-y-bont glanach a gwyrddach."

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â ble i ailgylchu, ewch i wefan y cyngor.

Roedd trigolion Pil-y-Cynffig yn gadael bagiau sbwriel ar gylchfan, ond ar ôl ymweliad gan swyddogion gorfodi ac addysg, maent nawr yn defnyddio’u blwch ailgylchu ac yn gosod gwastraff yn y lle cywir.

Chwilio A i Y