Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn gweithio ar gynlluniau i ailagor canolfannau ailgylchu mewn ffordd ddiogel

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol eraill i ddatblygu dull Cymru gyfan ar gyfer ailagor canolfannau ailgylchu mewn ffordd ddiogel.

Mae'n dilyn y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru ar newidiadau i ofynion cyfyngiadau symud, a'r penderfyniad fis diwethaf i gau canolfannau ailgylchu ledled Cymru dros dro fel rhan o'r ymdrechion i frwydro yn erbyn lledaeniad pandemig y coronafeirws Covid-19.

Gan ddefnyddio set o feini prawf ar gyfer Cymru gyfan, bydd y canolfannau ond yn ailagor unwaith y bydd y cyngor a’i bartner gwastraff Kier yn fodlon fod lefelau digonol o staff a gweithdrefnau yn eu lle er mwyn cynnal iechyd a diogelwch gweithwyr a thrigolion fel ei gilydd.

Er bod y cyngor yn awyddus i sicrhau bod canolfannau ailgylchu cymunedol ar gael eto cyn gynted â phosibl, byddwn ond yn gwneud hynny unwaith y bydd yr holl bartneriaid perthnasol yn fodlon fod y meini prawf ar gyfer Cymru gyfan wedi'u bodloni ac na fydd unrhyw berygl i ddiogelwch a llesiant y bobl sy'n defnyddio ein safleoedd lleol neu'n gweithio arnynt.

Rydym yn ystyried trefniadau dros dro a fydd yn helpu i sicrhau hyn, a byddwn yn gwneud cyhoeddiadau pellach yn fuan iawn.

Dywedodd Hywel Williams, y Dirprwy Arweinydd

Ychwanegodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod y Cabinet dros Gymunedau: “Mae'r pandemig wedi cael effaith sylweddol ar lefelau staff, a chafodd y canolfannau ailgylchu eu cau am sawl rheswm, ac un o'r ffactorau mwyaf oedd sicrhau ein bod ni a Kier yn gallu parhau â’r gwaith o gasglu ailgylchu a gwastraff yn wythnosol heb unrhyw amhariad.

“Mae'n bryd bellach i ystyried sut y gallwn adfer mynediad diogel i'r safleoedd, ac rwy'n gobeithio y bydd pobl yn gweithio gyda ni wrth i ni geisio sicrhau y gall hyn barhau i fod yn bosibl ar yr un pryd â chadw staff a thrigolion yn ddiogel yn wyneb y pandemig parhaus.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y