Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn egluro statws datblygiad hen dir claddu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi egluro ei safbwynt ynghylch gwerthiant posibl llain o dir preifat ym mhentref Coety.

Mae’r eglurhad yn cael ei gynnig yn dilyn sylw diweddar yn y cyfryngau o werthiant a thrafodaeth ddilynol y mater ar gyfryngau cymdeithasol.

Deallir bod y llain 1.3 erw, sy’n cael ei hysbysebu i fod â photensial datblygiad preswyl, wedi ei defnyddio fel tir claddu ar gyfer cleifion yr hen Ysbyty Parc.

Gan fod yr ysbyty bellach wedi’i dymchwel a’i hadleoli gan CEM Parc, mae’r llain yn eistedd gyferbyn â’r carchar a thai lleol presennol.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau: “Y sefyllfa bresennol yw nad yw Cynllun Datblygu Lleol drafft y cyngor, sy’n gweithredu fel y ddogfen allweddol ar gyfer pennu ble a sut fath o ddatblygiad all ddigwydd, yn cynnwys y safle hwn, ac nid oes ganddo unrhyw ddyraniad penodol.

"Gan fod rhan o'r safle y tu allan i ffin yr anheddiad diffiniedig, byddai unrhyw gais am dai yn y dyfodol yn fwy na thebyg yn cael ei wrthwynebu mewn egwyddor gan yr awdurdod hwn. Ar ben hynny, efallai na fydd y rhwydwaith priffyrdd presennol yn cefnogi'r traffig ychwanegol a gynhyrchir gan ddatblygiad preswyl yn y lleoliad hwn, a allai hefyd gael effaith negyddol. 

“Yn olaf, byddai statws y llain fel tir claddu yn gyfyngiad ar unrhyw ddatblygiad posibl, a gallai effeithio ar ei hymarferoldeb. Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn cynnal canllawiau llym ar yr amgylchiadau lle gellid datgladdu cyrff, a byddai angen iddynt roi trwyddedau i wneud hynny cyn y gallai unrhyw ddatblygiad fynd yn ei flaen.

“Rwy’n gwybod bod trigolion wedi bod yn gofyn cwestiynau ynghylch rôl y cyngor yn y mater hwn, felly rwy’n gobeithio bod hyn yn helpu i egluro’r sefyllfa.”

Chwilio A i Y