Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dathlu cyfraniad gwerthfawr ei brentisiaid cyn Wythnos Prentisiaethau Cymru, a gynhelir rhwng 7-13 Chwefror 2022.

Ar hyn o bryd mae gan y cyngor 27 o brentisiaid sy’n gweithio ar draws amrywiaeth o sectorau gan gynnwys cyllid, dysgu a datblygu gofal cymdeithasol, priffyrdd, rheoli adeiladu, gweinyddu busnes a gofal cymdeithasol.

Ers sefydlu'r rhaglen brentisiaeth yn 2013, mae'r cyngor wedi llwyddo i gefnogi 116 o brentisiaid, ac mae nifer ohonynt wedi mynd ymlaen i gael cyflogaeth gyda’r awdurdod lleol.

Dywedodd prentis marchnata Holly Davies: "Mae bod yn brentis i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi agor sawl cyfle i mi fynd ymlaen ar hyd fy llwybr gyrfaol gan gynyddu fy sgiliau tra'n ennill arian.

“Mae'r cyngor wedi bod mor groesawgar a chefnogol ers i mi ymuno ac ni allwn ofyn am dîm mwy rhyfeddol o bobl i weithio gyda nhw wrth astudio ar gyfer fy mhrentisiaeth.

"Byddwn yn argymell prentisiaethau'n gryf iawn i unrhyw un fel modd gwych i ehangu eich sgiliau tra'n ennill profiad mewn swydd. Dyma un o'r penderfyniadau gorau wnes i erioed."

Daeth Lauren Lovelock yn rheolwr dan hyfforddiant cyntaf y cyngor pan ymunodd â'r tîm rheoli busnes yn 2020.

Dywedodd: "Un peth wnes i wirioneddol ei fwynhau am y brentisiaeth oedd y cyfle i ddysgu sgiliau a gwybodaeth reolaethol newydd.

"Mae wedi rhoi'r hyder a'r sicrwydd imi fod angen imi ddilyn gyrfa reolaethol o fewn y cyngor.

"Rydw i'n gwybod y bydd yr hyn yr ydw i wedi ei ddysgu yn ystod y brentisiaeth yn werthfawr imi yn ystod fy ngyrfa yn y dyfodol."

Dywedodd Aimie Shanahan, prentis gofal cymdeithasol sy'n ymdrin â gofal preswyl a chartref: "Mae'r swydd hon wedi bod yn gyfle gwych i mi addysgu fy hun ymhellach ac ennill y cymwysterau angenrheidiol, tra'n ennill cyflog a darparu cymorth ariannol i fy nheulu."

Dywedodd Laura Ashton, prentis caffaeliad: "Dwi wedi mwynhau fy amser fel prentis gyda'r awdurdod lleol yn fawr iawn.

"Rydw i wedi ennill cymwysterau a phrofiad a fydd o gymorth yn fy ngyrfa o fewn caffaeliad yn y dyfodol."

Mae’r Wythnos Brentisiaeth yn ddathliad wythnos o hyd sy’n dathlu prentisiaethau, a’u gwerth ar gyfer cyflogwyr a dysgwyr ledled Cymru.

Mae Prentisiaethau yn gadael i ni fel awdurdod lleol recriwtio talent newydd sy'n ysu i ddysgu ac yn galluogi unigolion i ddatblygu sgiliau proffesiynol a chael profiad gwerthfawr tra'n ennill cyflog ac yn gweithio tuag at gymhwyster achrededig.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi pobl o bob oed i ddatblygu eu sgiliau drwy greu cyfleoedd prentisiaethau lle bynnag y bo modd a datblygu ein gweithlu ar gyfer y dyfodol.

Hoffwn ddiolch i’r holl brentisiaid am eu gwaith caled, yn enwedig yn ystod amgylchiadau anodd y flwyddyn ddiwethaf, a dymuniadau gorau oll iddynt gyda’u gyrfaoedd.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd Hywel Williams

Bydd unrhyw gyfleoedd i gael prentisiaethau o fewn yr awdurdod lleol yn cael eu gosod ar dudalen chwilio am waith Cyngor Bwrdeistref SirolPen-y-bont ar Ogwr.

Am fwy o wybodaeth a chyngor am brentisiaethau, ewch i wefan Gyrfa Cymru  ffoniwch 0800 100 900.                                   

Chwilio A i Y