Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn datgelu rhagor o gyfleoedd posibl ar gyfer Porthcawl yn y dyfodol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhyddhau argraffiadau arlunydd i ddangos sut allai gwesty sba moethus newydd edrych ar lannau Porthcawl.

Mae’r gwesty yn un o sawl cyfle posibl mae’r cyngor yn ei rannu, fel rhan o ymgynghoriad a drefnwyd yn unol â Siarter Creu Lleoedd Cymru, sy’n ceisio cael sefydliadau, busnesau a chymunedau i gydweithio er mwyn cyflwyno datblygiadau effeithiol a chynaliadwy.

Yn dilyn dwy sesiwn gyhoeddus boblogaidd a gynhaliwyd yn gynharach yr wythnos hon ym Mhafiliwn y Grand, mae byrddau arddangos yn cael eu codi yn y Cosy Corner i ddangos sut mae’r cyngor yn bwriadu gwneud gwelliannau. Mae hyn yn cynnwys meysydd parcio aml-lawr yn Hilsboro Place, tirlunio a chreu ardaloedd i gerddwyr ar hyd Promenâd y Dwyrain, gwell trafnidiaeth gyhoeddus a thrafnidiaeth Metro, estyniad ac adnewyddiad Dock Street a chreu marchnadfaoedd ac ardaloedd cymunedol newydd.

Bydd gwesty sba moethus yn cefnogi cynlluniau uchelgeisiol i gyflwyno mwy o gyfleusterau hamdden yn y dref, yn ogystal â bodloni anghenion a drafodwyd ym mlaenorol i gael mwy o leoedd aros o safon uchel ym Mhorthcawl. Yn ei dro, byddai hyn yn helpu i ddenu rhagor o ddigwyddiadau mawr yn ychwanegol at Ŵyl Elvis a’r twrnamaint golff Agored Hŷn.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: Bydd y byrddau arddangos a’r argraffiadau arlunydd ar gael ar wefan y cyngor yn ogystal ag ar hysbysfyrddau yn y Cosy Corner am dair wythnos.

“Mae digon o amser i daro golwg arnynt ac anfon eich safbwyntiau ysgrifenedig ar y cynigion. Defnyddir yr holl adborth a dderbynnir i gynllunio strategaeth creu lleoedd drafft, a gobeithir ei chyhoeddi yn y flwyddyn newydd.

Mae ein hymgynghoriad creu lleoedd wedi cael ei ddatblygu yn unol â’r fframwaith defnyddio tîr cyfredol ar gyfer yr ardal a’r Cynllun Datblygu Lleol er mwyn sicrhau bod y cyfleoedd posibl hyn a’u cwmpas yn gynaliadwy, cyraeddadwy ac ymarferol yn economaidd.

“Roedd y sesiynau galw heibio’n boblogaidd iawn, ond rwy’n gobeithio y bydd trigolion a busnesau nad oed yn gallu bod yn bresennol yn taro golwg ar y manylion gan ddefnyddio’r dulliau amgen rydym yn eu cynnig, ac yn parhau i rannu eu hadborth â ni.

“Bydd y byrddau arddangos ar gael yn y Cosy Corner o ddydd Llun 29 Tachwedd ymlaen, ond gallwch weld y cynigion creu lleoedd a’r byrddau hyn ar-lein ar y dudalen adfywio ar wefan y cyngor. Gallwch anfon eich adborth at porthcawlplacemaking@bridgend.gov.uk.”

Argraffiadau arlunydd yn dangos sut allai gwesty sba moethus newyd edrych ar lannau Porthcawl.
Argraffiadau arlunydd yn dangos sut allai gwesty sba moethus newyd edrych ar lannau Porthcawl.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y