Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn datblygu model newydd ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl

Disgwylir i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddod â'r cynllun Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn gwbl fewnol ar ôl i'r Cabinet gytuno ar adroddiad mewn cyfarfod ddydd Mawrth 19 Ionawr.

Mae'r grant, sy'n dibynnu ar brawf modd, yn helpu i dalu am addasiadau i eiddo er mwyn helpu plant ac oedolion anabl fyw yn fwy annibynnol. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer pethau megis gosod lifft grisiau i wella mynediad at lawr arall, helpu i wneud coginio'n haws drwy ddarparu unedau cegin lefel isel neu ddarparu cawod hygyrch.

Mae'r addasiadau'n ceisio dychwelyd urddas, gwella diogelwch a gwneud bywyd yn haws i bobl anabl a'u gofalwyr.

Ar hyn o bryd, mae ymgeiswyr sy'n cael eu cymeradwyo am gyllid yn dewis asiant i drefnu'r gwaith gofynnol o restr a ddarparwyd gan y cyngor.

O dan y cynlluniau newydd, bydd gwasanaeth mewnol yn cael ei brofi, a gwneir cytundeb cydweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, sydd eisoes â gwasanaeth mewnol Grant Cyfleusterau i'r Anabl, i ddarparu cymorth nes bod y model newydd wedi'i sefydlu.

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, yr Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol: "Dylai'r model newydd hwn gyflymu'r broses i breswylwyr a gweld y cyngor yn cymryd rheolaeth yn ôl dros oruchwylio ceisiadau o'r cychwyn i'r diwedd.

"Mae'r addasiadau hyn yn helpu i wella bywydau preswylwyr, a bydd hyn yn darparu gwasanaeth gwell iddynt, a phwynt cyswllt unigol. Rwyf hefyd yn falch ein bod ni'n gallu rhannu arbenigedd a gwybodaeth gydag awdurdod lleol cyfagos, i helpu sefydlu'r model newydd hwn."

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, y Cynghorydd Nicole Burnett: "Mae ymgeiswyr angen yr addasiadau hyn i'w helpu nhw fyw'n annibynnol. Mae'r gwaith hwn yn rhan enfawr o'u proses adfer, a gallant hefyd effeithio ar y pecynnau gofal mae'r cyngor yn eu darparu."

Chwilio A i Y