Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn cyhoeddi rhybudd am wasanaethau wrth i ysgolion gau ac achosion gynyddu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhybuddio y gallai gwasanaethau hanfodol megis gofal cymdeithasol, ysgolion, graeanu ffyrdd a chasglu gwastraff fod mewn perygl os bydd achosion lleol o'r coronafeirws yn parhau i gynyddu.

Ymhlith pryderon y gallai gwasanaethau iechyd gael eu llethu hefyd, yn ddiweddar cyhoeddwyd mai'r fwrdeistref sirol yw'r ardal sydd yn drydydd yng Nghymru o ran y nifer uchaf o achosion positif o Covid-19 gyda chyfradd heintio o 698.4 o achosion fesul 100,000.

Mae'r nifer uchel o staff ysgolion sy'n hunanynysu neu'n sâl gyda'r coronafeirws eisoes wedi gorfodi un ysgol uwchradd, ysgol anghenion arbennig a chwe ysgol gynradd i gau yn gynharach na'r disgwyl.

Bellach mae'r cyngor yn rhybuddio y gallai gwasanaethau eraill gael eu heffeithio os bydd staff yn cael eu taro'n wael neu'n gorfod hunanynysu o ganlyniad i ddod i gysylltiad â rhywun sydd wedi profi'n bositif am y coronafeirws.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Mae'r gyfradd heintio newydd ar gyfer y fwrdeistref sirol yn cynrychioli cynnydd sylweddol mewn cwta bythefnos ac mae'n llawer uwch na'r hyn y gellid ei ragweld. Os bydd yn parhau, bydd yn arwain yn anochel at ragor o darfu ar wasanaethau.

"Mae Ysgol Gyfun Cynffig, Ysgol Anghenion Arbennig Heronsbridge ac ysgolion cynradd Porthcawl, Croesty, Tynyrheol, Llangrallo, Nantyffyllon a Santes Fair a Sant Padrig i gyd wedi gorfod cau o ganlyniad uniongyrchol i staff yn cael eu heffeithio gan y coronafeirws a gallai rhagor ddilyn.

"Mae staff y cyngor eisoes yn gweithio'n ddiflino i ddarparu gwasanaethau hanfodol mewn amgylchiadau anodd, ond gallai unrhyw leihad arall yn ein gweithlu gael effaith fawr ar ein gallu i wneud hynny.

"Os bydd hyn yn digwydd, gallem gael ein gorfodi i ddechrau ystyried pethau fel dogni mathau penodol o ofal cymdeithasol neu drin rhai ffyrdd yn unig o fewn y rhwydwaith priffyrdd.

"Os bydd achosion o Covid-19 yn parhau, efallai y bydd yn rhaid i ni roi terfyn ar ymweliadau â chartrefi gofal er mwyn amddiffyn y staff a sicrhau eu bod yn gallu parhau i gefnogi preswylwyr a gofalu amdanynt.

"Gwn fod cydweithwyr yn y sector iechyd hefyd yn profi pryderon tebyg. Mae dau o fyrddau iechyd Cymru eisoes wedi cael eu gorfodi i ohirio gofal nad yw'n frys hyd nes y clywir yn wahanol, tra mae Prif Weinidog Cymru wedi cadarnhau y gall cyfnod clo cenedlaethol arall fod yn angenrheidiol.

"Ar ddiwedd y dydd, mae yn nwylo'r preswylwyr i benderfynu beth fydd yn digwydd nesaf, ac a fydd hi'n angenrheidiol i fesurau llym o'r fath gael eu gweithredu yn lleol ai peidio.

"Mae angen i bawb chwarae eu rhan, meddwl am oblygiadau posib eu gweithredoedd, a dilyn y rheolau ynglŷn â gwisgo gorchudd wyneb, cadw pellter cymdeithasol, golchi dwylo, a dilyn y canllawiau.

"Rydym i gyd yn hyn gyda'n gilydd, felly gweithredwch nawr i amddiffyn eich ffrindiau, teulu, cymdogion a chi'ch hunan."

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r ffyrdd y gallwch gael prawf am Covid-19, ffoniwch 119 neu ewch i'r dudalen coronafeirws ar wefan Llywodraeth Cymru.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y