Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn coffáu Diwrnod Cofio'r Holocost 2019

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr unwaith eto'n nodi Diwrnod Cofio'r Holocost gyda digwyddiad cyhoeddus am ddim i goffáu dioddefwyr ac anrhydeddu goroeswyr yr Holocost a hil-laddiadau dilynol.

Mewn partneriaeth â Choleg Pen-y-bont ar Ogwr, cynhelir y digwyddiad yn Theatr Sony, Pen-y-bont ar Ogwr, ar ddydd Mercher 23 Ionawr am 10.30am. Y thema ar gyfer 2019 yw 'wedi rhwygo oddi gartref' a'i nod yw annog mynychwyr i fyfyrio ar sut mae'r golled a orfodir o le diogel i'w alw'n gartref yn rhan o'r trawma a wynebir gan unrhyw un sy’n profi erledigaeth a hil-laddiad.

Croesawir Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr westai arbennig, sef Jean-Paul Samputu, goroeswr o'r hil-laddiad yn 1994 yn erbyn y Tutsi yn Rwanda, a fydd yn sgwrsio am ei brofiadau personol o golli ei rieni a'i dri sibling yn ystod yr hil-laddiad.

Yn ganwr, cyfansoddwr ac ymgyrchydd heddwch sy’n enwog yn rhyngwladol, mae Jean-Paul yn teithio'r byd fel llysgennad diwylliannol ar gyfer Rwanda, yn rhannu canu, dawnsio a drymio Affricanaidd ac yn cyfleu neges o heddwch, gobaith, maddeuant, cymodiad a chariad.

Bydd Jean-Paul hefyd yn perfformio ym mhrif ddigwyddiad Diwrnod Cofio'r Holocost yn Llundain ar 27 Ionawr 2019.

Yn ôl y traddodiad, caiff y saith datganiad o ymrwymiad eu darllen yn ystod y digwyddiad gan aelodau allweddol o'r cyhoedd, a hefyd caiff cannwyll goffa ei chynnau gan Faer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, John McCarthy.

Bydd myfyrwyr Coleg Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn arwain y seremoni a bydd perfformiad gan fyfyrwyr y Celfyddydau Perfformio i gloi'r digwyddiad.

Mae hyd at 100 lle ar gael i aelodau o'r cyhoedd fynychu'r digwyddiad, ond rhaid cadw lle o flaen llaw ar sail y cyntaf i'r felin trwy anfon e-bost at marketing@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 815322 erbyn y dyddiad cau, sef dydd Llun, 14 Ionawr 2019.

Mae Diwrnod Cofio'r Holocost yn ddiwrnod pwysig iawn ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a ledled y byd.

Yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr, cynhaliwn ddigwyddiad Diwrnod Cofio'r Holocost bob blwyddyn i gofio'r holl ddioddefwyr a gollodd eu bywydau yn druenus yn yr Holocost a hil-laddiadau dilynol yng Nghambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur, ac i anrhydeddu'r rheini a oroesodd.

Rydym yn hynod o ddiolchgar i Jean-Paul Samputu, goroeswr hil-laddiad 1994 yn erbyn y Tutsi, am roi o'i amser i ddod i'r digwyddiad a siarad am ei brofiadau yn ystod ac ar ôl yr hil-laddiad.

Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Huw David

Mae meysydd parcio ar gyfer mynychwyr yn brin yn y lleoliad felly argymhellir bod pobl yn parcio yng nghanol y dref neu mewn meysydd parcio cyfagos. Fodd bynnag, dylai'r rheini sydd â phroblemau hygyrchedd ddarparu'r wybodaeth hon wrth gadw lle yn y digwyddiad fel y gellir darparu lle parcio.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y