Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn ceisio ceisiadau am safle datblygu siop fwyd Porthcawl

Ar hyn o bryd mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ceisio ceisiadau gan bartïon â diddordeb i brynu safle siop fwyd dwy erw ym Mhorthcawl.

Mae'r safle, sy'n cael ei adnabod yn lleol fel The Green, yn ffurfio rhan o safle adfywio Salt Lake sydd wedi'i glustnodi ar gyfer datblygiad preswyl, hamdden, manwerthu a masnachol yn ogystal â gofod agored, parcio ceir a llwybrau teithio egnïol.

Y dyddiau cau ar gyfer pob cais ffurfiol yw hanner dydd ar 2 Rhagfyr.

Dywedodd Charles Smith, aelod cabinet y cyngor dros adfywio: “Mae diddordeb mawr wedi bod yn y safle hyd yma a rhagdybir y bydd ceisiadau niferus yn cael eu cyflwyno ar gyfer ystyriaeth. 

Un o ofynion allweddol pob cais yw'r angen i ddangos cydymffurfiad â'r briff datblygu cynllun sy'n amlinellu mai pwrpas y safle yw darparu adeilad porth wrth fynedfa'r dref sydd o safon uchel ac wedi'i ddylunio'n bwrpasol.

Bydd y datblygiad yn rhyddhau cronfeydd fydd yn cael eu buddsoddi eilwaith i welliannau seilwaith a chamau pellach y cynlluniau adfywio, gan gynnwys gwaith i uwchraddio a gwella Maes Parcio Hillsboro gerllaw, datblygiad tai ger y siop newydd, cynllun hamdden, gwesty a thai pellach ar lan y môr."

Bydd amodau cynllunio yn sicrhau bod cysylltiadau clir a mynediad i gerddwyr rhwng safle'r siop fwyd a John Street.

Disgwylir i aelodau cabinet y cyngor wneud penderfyniad terfynol yn fuan yn 2021 ynghylch pa storfa fydd yn cael ei datblygu ar y safle. Mae'n cael ei farchnata gan EJ Hales.

Delwedd o Borthcawl a dynnwyd o'r awyr gyda'r safle datblygu'r siop fwyd wedi'i gylchu mewn coch.

Chwilio A i Y