Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn annog gyrwyr i osgoi ‘prynu mewn panig diangen’

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn annog gyrwyr i fod yn bwyllog ac osgoi prynu tanwydd mewn panig yn dilyn y sicrwydd diweddaraf gan y Llywodraeth a sefydliadau fel y Gymdeithas Manwerthwyr Petrol.

Roedd yn rhaid i nifer o orsafoedd petrol ledled y DU gau wrth iddynt redeg allan o danwydd o achos prynu mewn panig dros y penwythnos.

Fodd bynnag, mae’r Llywodraeth wedi rhoi sicrwydd nad yw petrol yn brin yn y DU, a bod y broblem bresennol wedi’i hachosi gan y prynu mewn panig ‘diangen’ yn unig.

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i ail-stocio gorsafoedd petrol mor gyflym â phosibl.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: “Ymddengys bod y prynu mewn panig wedi digwydd ar ôl adroddiadau eang o sut mae prinder o yrwyr Cerbydau Nwyddau Trymion yn effeithio ar gyflenwad o nifer fechan o orsafoedd petrol.

“O hyn, lledaenodd y neges, a daeth stori sibrwd yn wirionedd wrth i giwiau hir ffurfio mewn gorsafoedd petrol a chyflenwadau, a fyddai fel arfer wedi bod yn ddigon i gadw pawb yn fodlon fel arfer, yn rhedeg allan yn gyflym ac yn annisgwyl.

“Mae hyn wedi achosi nifer o broblemau. I ddechrau, mae ffurfio ciwiau traffig hir a oedd yn cyrraedd y briffordd gyhoeddus wedi achosi tagfeydd sylweddol ac wedi gohirio cyflenwadau hanfodol eraill rhag cael eu danfon.

"Yn fwy pryderus, mae wedi peryglu oedi cerbydau gwasanaethau brys fel ambiwlans ac injan dân, ac mae'n achosi nifer o broblemau diogelwch ar y ffyrdd.

“Mae’r prynu mewn panig diangen hefyd yn peryglu rhwystro staff sy’n gweithio mewn ysgolion neu waith gofal cymdeithasol rhag gallu cyrraedd gwaith neu fynd adref, neu i gyrraedd pobl fregus sy’n dibynnu ar ofal a chymorth hanfodol o fewn eu cartrefi eu hunain.

“Yn yr un modd, os nad yw athrawon yn medru cyrraedd yr ysgol, efallai y bydd rhaid i ysgolion gau, sydd wedyn yn achosi problemau ar gyfer rhieni, gofalwyr a gwarchodwyr eraill a allai orfod colli diwrnod o waith er mwyn gofalu am eu plant adref, ac yn y blaen.

 

“Er nad oes perygl presennol i fflyd cerbydau’r cyngor ei hun, na’r cerbydau gwastraff ac ailgylchu a ddefnyddir gan Kier, ar ryw bwynt bydd prynu mewn panig hirdymor hefyd, heb os, yn effeithio ar ein gallu i ddarparu gwasanaethau pellach.

“Mae angen i ni unwaith eto ddod ynghyd fel cymuned, ac wynebu’r her hon gyda’n gilydd mewn modd synhwyrol ac unedig.

“Gyda’r Llywodraeth yn addo bod rhagor o danwydd ar ei ffordd, rwy’n annog gyrwyr i ymddwyn yn gyfrifol, i ystyried anghenion y gymuned, ac i osgoi gwneud y sefyllfa ddiangen hon yn waeth.

“Byddwn yn monitro’r sefyllfa’n agos wrth ddisgwyl am ragor o ddiweddariadau, ac yn cyhoeddi rhagor o fanylion wrth i’r sefyllfa ddatblygu.”

Chwilio A i Y