Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor yn amlinellu cynlluniau ar ddyfodol yr economi leol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi amlinellu cynlluniau i greu swyddi newydd a helpu economi’r fwrdeistref sirol i ffynnu.

Mae’r awdurdod lleol wedi datblygu strategaeth economaidd, a gyflwynwyd gerbron y Cabinet yr wythnos ddiwethaf, yn dilyn adolygiad manwl o ddata ac ymgysylltiad helaeth â rhanddeiliaid.

Mae’n cynnig sail ar gyfer trafodaeth ar y camau sydd wedi eu blaenoriaethu a’r nod yw cefnogi uchelgeisiau parhaus y cyngor i chwarae rhan lawn a gweithredol wrth gefnogi'r economi leol.

Mae’r strategaeth yn gosod gweledigaeth strategol hirdymor sy'n cyfleu uchelgeisiau twf ar gyfer economi'r fwrdeistref sirol ac yn gosod cynllun gweithredu clir sy'n cryfhau'r cysylltiadau â phob sector o'r economi.

Mae Cronfa Arloesi gwerth £1.2m hefyd wedi’i chyflwyno, a bydd yn canolbwyntio ar ymateb i’r heriau a gofynion lleol a nodwyd drwy’r strategaeth. Byddai adnoddau yn ceisio cefnogi’r gwaith o ddatblygu cyfleoedd busnes newydd, addasu busnes a galluogi arloesedd a gwytnwch yn yr economi leol.

Mae’n hynod bwysig ein bod yn rhoi’r strategaeth hon ar waith er mwyn i ni fod â gweledigaeth gyffredinol ar gyfer y fwrdeistref sirol.

Rwy’n falch iawn bod y strategaeth hon wedi’i datblygu ar y cyd â phartneriaid yn y sector cyhoeddus a’r sector busnes. Mae hon yn strategaeth gan fusnesau ar gyfer busnesau.

Mae canolbwynt gwirioneddol ar fusnesau sydd wedi’u sefydlu a’u tyfu gartref, sydd wrth wraidd economi Pen-y-bont ar Ogwr, ac rydym yn gwybod ein bod yn medru adeiladu ar y cryfder hwnnw o fewn yr economi.

Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Bydd model llywodraethu newydd hefyd yn cael ei ddatblygu er mwyn cefnogi’r gwaith o gyflwyno’r Strategaeth Economaidd, gan gynnwys datblygu Bwrdd Partneriaeth Economaidd Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Y gobaith yw y bydd y cynigion yn rhoi cyfle i lunio gwaith o fewn un fframwaith, adnabod bylchau, a chyfleu'r blaenoriaethu presennol a chyfleoedd ar gyfer y dyfodol, yn gliriach.

Chwilio A i Y