Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor y Nadolig ar gyfer pobl a oedd yn gwarchod

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer pobl a oedd yn gwarchod.

Gall trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n hynod fregus yn glinigol ddewis bod yn rhan o swigen Nadolig ar ddiwrnod Nadolig ond fe’u rhybuddir y golygir mwy o risgiau, yn arbennig wrth i niferoedd yr achosion yn yr ardal gynyddu.

Gall swigod Nadolig gynnwys pobl o hyd at ddwy aelwyd, gan gynnwys eich un chi. Mae'n bwysig fod pobl a oedd yn gwarchod yn ystyried y risgiau yn ofalus cyn cytuno i ffurfio swigen. Byddwch yn lleihau eich risg o haint os ydych yn cyfyngu cyswllt cymdeithasol â phobl nad ydynt yn byw gyda chi.

Os ydych yn penderfynu ffurfio swigen Nadolig, y cyngor yw:

  • Cadwch bellter cymdeithasol oddi wrth y rhai nad ydych yn byw gyda nhw bob amser, gan osgoi cyswllt corfforol
  • Dylai pawb olchi eu dwylo yn rheolaidd ac osgoi cyffwrdd eu hwynebau
  • Cadwch y gofod wedi’i awyru’n dda
  • Glanhewch arwynebau a dolenni drysau a chypyrddau y tu mewn yn aml gan osgoi rhannu eitemau e.e llwyau gweini
  • Lle nad yw cyfleusterau toiled ar wahân yn bosib, darparwch ddeunyddiau glanhau i ganiatáu glanhau dolenni drysau a phwyntiau cyffwrdd ar ôl bob defnydd a pheidiwch â rhannu tyweli sychu dwylo
  • Meddyliwch am bwy rydych chi’n eistedd wrth eu hymyl, gan gynnwys yn ystod prydau bwyd
  • Ystyriwch wisgo gorchudd wyneb y tu mewn pan fydd cadw pellter cymdeithasol yn anodd
  • Ceisiwch osgoi rhannu car gyda pherson y tu hwnt i’ch cartref

Os nad ydych chi’n teimlo’n gyffyrddus yn treulio amser gyda phobl y tu mewn, meddyliwch am ffyrdd eraill y gallwch dreulio amser gyda’ch gilydd yn ddiogel, er enghraifft mynd am dro yn yr awyr agored neu drwy ddefnyddio technoleg.

Efallai bod llawer o ddisgwyliadau a phwysau ynghylch dathlu’r Nadolig gyda’ch gilydd, ond dylech deimlo’n gyffyrddus i wneud yr hyn sy’n iawn i chi dros y cyfnod hwn.

I wneud hynny, dylai’r bobl eraill yn eich swigen Nadolig ddeall eich anghenion a’ch risg uwch. Dylent hefyd fod yn hynod wyliadwrus yn ystod y dyddiau cyn i chi ddod at eich gilydd, gan leihau unrhyw gyswllt diangen gyda phobl, yn enwedig gan nad yw rhai sydd â’r feirws yn dangos unrhyw symptomau.

Aelod cabinet dros wasanaethau cymdeithasol a chymorth cynnar, Nicole Burnett

Tra bod Swyddfeydd Dinesig yn parhau ar gau i’r cyhoedd yn ystod y pandemig Covid-19, gall trigolion gysylltu â’r timau Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01656 643643 neu drwy talktous@bridgend.gov.uk yn ystod oriau swyddfa dros y Nadolig. 

Os ydych chi’n hunan-ynysu ac angen cefnogaeth ar gyfer pethau fel siopa, casgliadau presgripsiwn, unigrwydd a gwasanaethau cymdeithasol brys, ffoniwch y Gwasanaethau Cymdeithasol. Os ydych yn cysylltu â’r cyngor y tu hwnt i’r oriau agor, cewch eich cyfeirio at yr Uned Cefnogi Cwsmeriaid a Chymunedau, a fydd ar gael 24/7 dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Mae nifer o wasanaethau ar gael ar-lein, fel Fy Nghyfrif ar gyfer treth gyngor a budd-dal tai, yn ogystal â llawer o wybodaeth ddefnyddiol yn ymwneud ag adrodd materion, fel priffyrdd, cludiant, ailgylchu a gwastraff, iechyd amgylcheddol a mwy.

Bydd llinell gymorth Cwm Taf Morgannwg ar gyfer pobl y dywedwyd wrthynt am hunan-ynysu gan dîm Profi, Olrhain ac Amddiffyn y GIG ar gael rhwng oriau swyddfa arferol dros y Nadolig, ond ar gau ar wyliau banc. Rhoddir rhif cyswllt i unrhyw un y mae cyswllt wedi’i olrhain neu sy’n profi’n bositif ar gyfer Covid-19.

Chwilio A i Y