Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn llofnodi Siarter Afiechyd Marwol y TUC

Cyngor sir Pen-y-bont ar Ogwr yw’r cyflogwr diweddaraf i lofnodi Siarter y TUC (19 Medi). Nod y siarter yw cynnig help yn y gwaith i weithwyr sy’n cael salwch terfynol.

Mae’r ymgyrch Afiechyd Marwol yn ceisio gwell sicrwydd i weithwyr sydd â salwch terfynol ac yn cynnig diogelwch cyflogaeth ychwanegol pan fydd fwyaf eu hangen arnyn nhw. Cafodd yr ymgyrch ei chreu gan y TUC yn dilyn achos Jacci Woodcook, rheolwr gwerthu o Sir Ddinbych. Cafodd Jacci ei gorfodi o’i swydd ar ôl cael diagnosis o ganser terfynol ar y fron.

Mae’r TUC yn gofyn i gyflogwyr lofnodi eu siarter er mwyn atal achosion fel un Jacci rhag digwydd yn y dyfodol.

Erbyn hyn, mae Siarter Afiechyd Marwol yn diogelu dros filiwn o weithwyr, gan gynnwys gweithwyr mewn cwmnïau adnabyddus megis Rolls Royce, y Post Brenhinol a Lloyds Bank.

Fel cyflogwr cyfrifol, mae’n gwneud synnwyr llwyr i gefnogi staff allai fod yn y fath sefyllfa, a’u helpu ar adeg pan maent ar eu mwyaf bregus.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi egwyddorion a nodau’r siarter Afiechyd Terfynol ac rydw i wrth fy modd bod yr awdurdod ymhlith y sefydliadau niferus sydd wedi ymrwymo iddi.

Mark Shephard, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’n wych gweld yr undebau llafur a’r gweithwyr yn cydweithio i ddiogelu dros 3000 o weithwyr y cyngor. Bydd y siarter yn gysur mawr i’r bobl sydd ei hangen ac i’w teuluoedd.

Gareth Hathway, Arweinydd Siarter Afiechyd Marwol TUC Cymru

Rwy’n falch iawn bod cyngor Pen-y-bont ar Ogwr bellach wedi ymuno ag ymgyrch TUC Siarter Afiechyd Marwol. Mae GMB wedi bod yn ymgyrchu ym mhob un or 22 awdurdod lleol Cymru i sicrhau bod ein haelodau yn cael eu hamddiffyn ar adeg pan maen nhw'n teimlo eu bod fwyaf bregus.

Ni ddylai unrhyw un orfod poeni am eu swydd pan fydd wedi cael diagnosis o salwch angheuol. Bydd GMB yn parhau i ofalu am ein haelodau a byddwn yn gweithio gyda CBS Pen-y-bont ar Ogwr i ddarparu cefnogaeth a dealltwriaeth i holl weithwyr y cyngor.

Kelly Andrews GMB Swyddog Cenedlaethol dros ofal cymdeithasol

Wrth lofnodi'r Siarter Afiechyd Marwol, mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymrwymo i sicrhau y bydd unrhyw weithwyr sy’n dioddef o salwch terfynol yn cael eu cefnogi a’u grymuso i wneud penderfyniadau am eu bywyd gwaith heb boeni am sgil-effaith nag am golled incwm.

Efallai bydd rhai o’r gweithwyr yn dewis aros yn y gwaith cyhyd ag y gallant, efallai bydd eraill yn dymuno treulio eu hamser gyda’r bobl bwysicaf yn eu bywyd. Beth bynnag fydd dewis yr unigolyn, mae derbyn cefnogaeth ei gyflogwr yn hanfodol ac rydym yn falch bod Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn cydnabod hyn.

Tanya Palmer, Ysgrifennydd UNSAIN Cymru
Y Maer a’r Cynghorydd Stuart Baldwin, Arweinydd y Cyngor Huw David, Dirprwy Arweinydd y Cyngor Hywel Williams, yr Aelodau o’r Cabinet y Cynghorydd Dhanisha Patel a’r Cynghorydd Richard Young, y Cynghorydd Nicole Burnett, y Cynghorydd Pam Davies, y Cynghorydd Jane Gebbie, y Cynghorydd Rod Shaw, y Prif Weithredwr ac aelodau o staff gyda chyd-weithwyr o’r TUC, UNISON a GMB yn seremoni llofnodi’r Siarter Afiechyd Terfynol.

Chwilio A i Y