Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor i ystyried newidiadau i drafnidiaeth ysgol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio ymgynghoriad ar deithio i ddysgwyr sy'n gofyn i bobl am eu barn ar newidiadau posibl i'r ddarpariaeth trafnidiaeth ysgol.

Yn wyneb toriadau o £35 miliwn dros y pedair blynedd nesaf, mae'r cyngor yn adolygu'r holl wasanaethau nad ydynt yn hanfodol i weld lle gellir gwneud arbedion.

Mae'r ymgynghoriad yn gwahodd barn ar newidiadau posibl i drefniadau teithio ar gyfer disgyblion ysgol a myfyrwyr sy'n mynychu colegau addysg bellach. Mae'n bwysig bod y cyngor yn deall sut gallai'r newidiadau arfaethedig effeithio ar ddisgyblion a'u teuluoedd.

Mae'r ymgynghoriad yn cynnwys cynigion fel tynnu cludiant yn ôl ar gyfer pob dysgwr a fyddai'n gallu cerdded i'r ysgol (o dan ddwy filltir i blant ysgol gynradd a llai na thair milltir i ddisgyblion ysgol uwchradd), a thynnu hebryngwyr o bob tacsi a bws mini sy'n cynnwys llai nag wyth o deithwyr.  Fodd bynnag, bydd hebryngwyr yn dal i gael eu defnyddio mewn cerbydau lle mae'r cyngor o'r farn bod hynny er budd disgyblion, yn enwedig y rhai ag anghenion dysgu ychwanegol.

Mae'r ymgynghoriad hefyd yn ceisio barn y cyhoedd ar gynigion fel dod â chludiant am ddim i ben i ddysgwyr sy'n 16 oed neu'n hŷn sy'n mynd i'r ysgol neu'r coleg, ac i roi'r gorau i ddarparu cludiant am ddim i ddisgyblion oed meithrin (tair a phedair oed) gan nad yw'r gyfraith yn dweud bod angen i'r cyngor ddarparu cludiant am ddim i'r dysgwyr hyn.  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw un o'r ychydig gynghorau yng Nghymru sy'n cynnig darpariaeth mor hael ar hyn o bryd, ac mae'r cyngor yn deall y gall fod effaith ar ddysgwyr a'u teuluoedd o ganlyniad i'r cynigion hyn.

Mewn byd delfrydol, byddai pawb yn teithio am ddim, waeth beth fo’r gost, ond mae’n rhaid i ni fod yn realistig yn wyneb toriadau digynsail i’n cyllideb.

Rydyn ni'n ymfalchïo yn y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu i'n trigolion ac rydyn ni am barhau i wneud cymaint â phosibl i gefnogi teuluoedd mewn hinsawdd ariannol anodd. Mae'r toriadau hyn, fodd bynnag, yn golygu bod yn rhaid i ni adolygu'r holl wasanaethau rydyn ni'n eu darparu.

Mae'n bwysig bod y cyngor yn deall effaith y cynigion hyn, felly rwy'n gobeithio y bydd cymaint â phosibl o bobl yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn, yn ystyried y dewisiadau amrywiol sydd wedi eu nodi, ac yn dweud wrthym beth yw eu barn. Rydyn ni eisiau parhau i geisio amddiffyn aelodau mwyaf bregus y gymuned a thargedu ein hadnoddau lle mae eu hangen fwyaf, ond rydyn ni angen eich help chi er mwyn gallu gwneud hynny'n effeithiol.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Daw'r ymgynghoriad i ben ar 5 Ionawr 2020 a gellir cymryd rhan ar-lein ar dudalen we ymgynghori.

Chwilio A i Y