Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor i ddatgelu uwchgynllun newydd ar gyfer canol y dref

Dros y deng mlynedd nesaf, mae gwelliannau mawr wedi'u cynllunio ar gyfer canol tref Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o strategaeth adfywio uchelgeisiol newydd.

Nod Uwchgynllun Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr yw cynyddu nifer y bobl sy'n siopa, gweithio, byw, mwynhau ac ymweld â chanol y dref trwy ei rhannu’n barthau er mwyn gwella cyfleoedd manwerthu, creu safleoedd masnachol a swyddfeydd newydd, cyflwyno gwaith tir y cyhoedd newydd, a darparu cyfleusterau trafnidiaeth gwell.

Wedi'i gynllunio gan ymgynghorwyr arbenigol ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae'r uwchgynllun yn ceisio creu ardaloedd gwell o fannau agored o fewn canol y dref wrth gyrraedd cydbwysedd newydd rhwng y buddion a geir yn sgil creu parth cerddwyr a'r gofynion ar gyfer mynediad i gerbydau.

Mae proses helaeth o ymgynghori â'r cyhoedd wedi’i gynllunio ar gyfer mis Hydref, felly mae'r cyngor yn casglu barn ac adborth oddi wrth rhanddeiliaid ehangach ar hyn o bryd ac yn paratoi i gyflwyno'r uwchgynllun i gyfarfod o’r Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned yn y dyfodol.

Mae'r Uwchgynllun Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr newydd wedi'i ddatblygu ochr yn ochr ag ymgynghorwyr arbenigol sydd â hanes cryf o lwyddiant, ac mae wedi ystyried gofynion masnachwyr lleol, perchnogion tir ac adeiladau, a mwy. Gyda threfi ledled y DU yn wynebu heriau newydd o achos pandemig y coronafeirws, Brexit a phatrymau newidiol yn y ffordd mae pobl yn siopa ac yn defnyddio canol ein trefi, mae'n fwy hanfodol nag erioed o'r blaen i sicrhau bod gennym strategaeth hyblyg a hyfyw ar waith.

Rydym am i'r uwchgynllun weithredu fel catalydd ar gyfer twf yn y dyfodol trwy gynnig cynllun damcaniaethol a fydd yn llywio gwaith datblygu ac adfywio. Bydd rhannu canol y dref yn barthau yn cefnogi ceisiadau ar gyfer mathau penodol o gyllid yng nghanol y dref yn ogystal â nodau ac amcanion y Cynllun Datblygu Lleol newydd.

Mae'n argoeli bod yn bennod newydd gyffrous ac uchelgeisiol i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr a fydd yn cefnogi twf economaidd a ffyniant yn y dyfodol, a byddwn yn datgelu manylion pellach am y cynllun dros y misoedd sydd i ddod wrth inni ddechrau cynnal ymgynghoriad cyhoeddus llawn. Mae gennym ni i gyd ran yn nyfodol canol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd yr ymgynghoriad ar yr uwchgynllun newydd yn ein darparu ag adborth angenrheidiol pellach a fydd yn cael ei ddefnyddio i helpu i ddylanwadu ar y strategaeth derfynol, felly rwy'n gobeithio y bydd cymaint o bobl â phosibl yn cymryd rhan.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y