Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor gweithio wedi’i ddiweddaru ar gyfer pobl a oedd yn gwarchod

Mae preswylwyr bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr a oedd yn gwarchod yn cael eu cynghori na ddylent fynd i’r gwaith nac i’r ysgol y tu hwnt i'r cartref bellach.

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chyngor i bobl sy’n hynod fregus yn glinigol, yn enwedig y rhai y mae eu gwaith yn gofyn iddynt fod mewn cyswllt rheolaidd neu barhaus â phobl eraill, neu lle mae unigolion yn rhannu man gwaith wedi’i awyru’n wael am gyfnodau hir.

Mae'r penderfyniad wedi’i ddylanwadu gan y twf sylweddol yn y cyfraddau haint, o bosib oherwydd amrywiad newydd y coronafeirws. Bydd y cyngor hwn yn cael ei adolygu bob tair wythnos yn unol ag adolygiadau Llywodraeth Cymru o lefelau rhybuddio ledled Cymru.

Wrth gyhoeddi’r newid mewn cyngor, dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething: “Mae unigolion yn y grŵp hwn eisoes yn atebol i’r rheoliadau sydd ar waith ar lefel pedwar ac o ganlyniad dylent aros gartref cymaint â phosib.

“Fodd bynnag, gallwch barhau i fynd y tu allan i wneud ymarfer corff a mynychu apwyntiadau meddygol, a gallwch aros yn rhan o swigen gymorth, cyn belled â’ch bod yn ofalus.

"Rydym wedi bod yn glir mai’r opsiwn mwyaf diogel i bobl o fewn y grŵp hwn yw peidio â bod yn rhan o swigen Nadolig. Fodd bynnag, os byddant yn dewis gwneud hynny, dylent ddilyn y cyngor ar ein gwefan.

“Rwyf hefyd yn gofyn i gyflogwyr nodi’r newid o ran y cyngor a chefnogi eu gweithwyr i’w ddilyn.”

Rhoddir llythyrau i breswylwyr sy’n hynod fregus yn glinigol gan Brif Swyddog Meddygol Cymru yn cadarnhau'r cyngor hwn ond byddant yn cymryd peth amser i gyrraedd oherwydd cyfnod yr ŵyl. Gellir defnyddio’r llythyrau hyn fel tystiolaeth at ddibenion hawlio tâl salwch statudol.

Os oeddech chi’n gwarchod yn flaenorol, arhoswch gartref ar gyfer gwaith neu ysgol. Mae ein gwasanaethau iechyd o dan bwysau enfawr ar hyn o bryd gyda’r niferoedd yn cynyddu yn yr ysbytai oherwydd Covid-19.

Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David

Os ydych chi’n hunanynysu ac angen cymorth gyda phethau fel siopa, casglu presgripsiwn, unigrwydd a gwasanaethau cymdeithasol brys, ffoniwch Gwasanaethau Cwsmer Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 643643 a gall ein tîm eich cyfeirio at sefydliadau fel Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) a grwpiau eraill.

Os byddwch yn cysylltu â’r cyngor y tu hwnt i’r oriau agor, byddwch yn cael eich cysylltu â’r Uned Cymorth Cymunedol i Gwsmeriaid, a fydd ar gael 24/7 dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Mae BAVO yn cynnig cymorth brys i breswylwyr dros gyfnod y Nadolig, gan gynnwys darpariaeth iechyd meddwl a gwybodaeth i’r rhai sydd angen talebau banciau bwyd. Os bydd angen cymorth brys arnoch, ffoniwch 07851 248576 neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan BAVO. Mae’r llinell ffôn yn cael ei staffio rhwng 9am-8pm bob diwrnod, ac eithrio noswyl y Nadolig pan fydd yn cau am 4pm ac ar Ddydd Nadolig.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y