Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynghorydd yn gwella o coronafeirws yn rhybuddio'r cyhoedd i beidio â rhoi’r gorau i fod yn wyliadwrus yn ystod y Nadolig

Mae aelod etholedig o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a oedd yn yr ysbyty gyda Covid-19 yn annog trigolion i beidio â rhoi eu hunain na'u ffrindiau, eu cymdogion a'u teulu mewn perygl yn ystod dathliadau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Datblygodd y Cynghorydd John Spanswick, un o gynrychiolwyr ward Bracla, niwmonia yr wythnos ar ôl profi'n bositif am coronafeirws.

Cafodd ei dderbyn i Ysbyty Tywysoges Cymru a threuliodd wythnos arall yn derbyn triniaeth ar ward Covid-19. Ar ôl iddo gael ei ryddhau, mae wedi talu teyrnged i'r nyrsys a'r meddygon a fu'n gofalu amdano.

Dywedodd y Cynghorydd Spanswick: “Ychydig wythnosau'n ôl, profais yn bositif am Covid ar ôl defnyddio cyfleuster profi symudol, ac am yr wythnos wedyn fe wnes i swatio a chysgu.

“Wythnos yn ddiweddarach, yn methu anadlu'n iawn, cefais fy nerbyn i Ysbyty Tywysoges Cymru, a dyna lle cymerodd ein staff GIG anhygoel yr awenau a rhoi'r driniaeth orau y gallwn fod wedi dymuno'i chael erioed.

“Roedd sawl eiliad frawychus lle roeddwn i'n meddwl efallai na fyddwch i'n dod adref, ond dwi wedi bod yn un o'r rhai lwcus iawn.

“Rwyf am dynnu sylw at yr holl staff sy'n gweithio yn yr ysbyty sy'n cyrraedd bob dydd i frwydro gyda'r Covid-19 ofnadwy hwn, ac i'r holl gleifion sydd angen eu cymorth yn ddybryd.

“Mae'r rhan fwyaf o'r staff wedi cael Covid-19 eu hunain, ac eto maen nhw'n dal i ddod i weithio i wneud gwahaniaeth mewn amgylchiadau sydd bellach yn anodd iawn.

Fydda i byth yn gallu diolch digon i holl staff y GIG am y gofal a'r driniaeth maen nhw wedi'u rhoi i mi, ond nhw yw gwir arwyr ein gwlad.

Nawr mae angen i ni i gyd chwarae ein rhan i helpu i osgoi Covid-19 rhag lledaenu'n gyflymach.

Er y gallai fod yn demtasiwn anwybyddu'r rheolau ynghylch cymysgu aelwydydd a chwrdd â ffrindiau, teulu a chymdogion, credwch fi pan ddywedaf nad yw hi werth y risg.


“Drwy aros ar wahân nawr, rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau nad oes neb ar goll pan fydd y pandemig ar ben o'r diwedd, a gallwn gyfarfod unwaith eto.

“Mae cyfyngiadau lefel rhybudd pedwar ar waith ledled Cymru am reswm da iawn. Mae achosion o coronafeirws yn parhau i waethygu, mae perygl i'n gwasanaethau iechyd gael eu llethu, ac mae pobl yn marw bob dydd.

“Mae'r sefyllfa sydd ger ein bron mor ddifrifol ag y gallai fod, a gwn o brofiad uniongyrchol na ddylid tanbrisio'r risgiau a achosir gan coronafeirws ar unrhyw lefel.

“Meddyliwch am yr hyn y dylech ei wneud, nid yr hyn y gallwch ei wneud, dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, a helpu i ymladd lledaeniad y feirws a chadw'ch cymuned yn ddiogel.”

Chwilio A i Y