Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynghorwyr yn cytuno ar fodel ariannu ar gyfer ysgolion newydd

Bydd dwy o'r ysgolion cynradd newydd nesaf i gael eu hadeiladu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hariannu drwy Fodel Buddsoddi Cydfuddiannol, ffordd arloesol Llywodraeth Cymru o fuddsoddi mewn seilwaith cyhoeddus.

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gynlluniau i adeiladu cyfanswm o bedair ysgol gynradd newydd ac un ysgol arbennig newydd dros y pump i saith mlynedd nesaf, fel rhan o Fand B Rhaglen Gyfalaf Llywodraeth Cymru i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

Mae Aelodau'r Cabinet o'r awdurdod lleol wedi cytuno y bydd dau o'r cynlluniau newydd yn defnyddio Modelau Buddsoddi Cydfuddiannol, lle bydd partneriaid preifat yn adeiladu ac yna'n cynnal a chadw'r ysgolion dros gyfnod o 25 mlynedd. Yn gyfnewid am hyn, bydd Llywodraeth Cymru yn talu ffi i'r partner preifat, a fydd yn talu am y costau adeiladu, y gwaith cynnal a chadw, a'r gost o ariannu'r prosiect. Ar ddiwedd y contract, bydd yr ysgol yn cael ei throsglwyddo i berchenogaeth gyhoeddus.

Bydd y dull hwn yn golygu y bydd angen i'r cyngor ddarparu 19 y cant o'r costau adeiladu a chynnal a chadw drwy ymrwymiad refeniw blynyddol dros gyfnod o 25 mlynedd. Bydd y cyngor hefyd yn cyfrannu 35 y cant o'r cyllid sydd ei angen ar gyfer dodrefn a chyfarpar.

Bydd y tair ysgol newydd arall yn cael eu hariannu gan ddefnyddio cyllid cyfalaf y cyngor a Llywodraeth Cymru.

Rydym wedi trafod sut fyddai'r don nesaf o ysgolion newydd yn cael eu cyllido yn ôl ym mis Rhagfyr, pan gytunodd Aelodau'r Cabinet ar ddull ariannu arall.

Fis diwethaf, fodd bynnag, gwnaeth Llywodraeth Cymru ein hysbysu bod y Gweinidogion Addysg a Chyllid wedi gwneud newid i'r gyfradd ymyrraeth ar gyfer cynlluniau Band B y Model Buddsoddi Cydfuddiannol. Bydd y model diwygiedig yn elwa ar gynnydd o chwech y cant ar gyfradd ymyrraeth grant Llywodraeth Cymru, o 75 y cant i 81 y cant. Ers hynny, rydym hefyd wedi derbyn ein setliad llywodraeth leol terfynol gan Lywodraeth Cymru, a oedd yn cynnwys cyllid cyfalaf ychwanegol.

Oherwydd hyn, rydym wedi ailgyfrifo effaith ariannol y gwahanol fodelau ariannu ar gyfer y cynlluniau Band B arfaethedig, ac rydym yn fodlon mynd ar ôl cymysgedd o gynlluniau grant cyfalaf a Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn bwriadu adeiladu darpariaeth ysgol gynradd newydd yng ngogledd-ddwyrain, de-ddwyrain a gorllewin y fwrdeistref sirol, yn ogystal ag ysgol arbennig â 270 o leoedd a fydd yn cael eu cynnig i'r holl fwrdeistref sirol.

Ychwanegodd y Cynghorydd Smith: "Rydym yn hynod falch o'r ysgolion sydd wedi cael eu darparu yn y blynyddoedd diwethaf ac yn edrych ymlaen at greu hyd yn oed mwy o amgylcheddau dysgu o'r radd flaenaf sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

“Bydd lleoliadau'r ysgolion newydd yn seiliedig ar y galw cynyddol am leoedd a darpariaeth Gymraeg ac amodau adeiladu. Byddwn yn cyhoeddi datblygiadau pellach yn fuan."

Chwilio A i Y