Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cymorth parhaus i fusnesau lleol i helpu i gadw siopwyr a masnachwyr yn ddiogel

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i weithio'n agos gyda busnesau lleol i helpu i gadw siopwyr a masnachwyr yn ddiogel.

Gyda rhannau o'r sector twristiaeth a lletygarwch eisoes wedi ailagor a chynlluniau i ailagor lletygarwch dan do ar 3 Awst, mae'r awdurdod lleol yn darparu llyfr cofrestru cwsmeriaid yn rhad ac am ddim i fusnesau lleol os nad oes eisoes ganddynt fodd o gofnodi a chynnal data personol cwsmeriaid, staff ac ymwelwyr er mwyn cefnogi rhaglen Profi Olrhain Diogelu Llywodraeth Cymru.

Gwahoddir busnesau lletygarwch i gofrestru eu manylion er mwyn derbyn llyfr trwy e-bostio tourism@bridgend.gov.uk a bydd yn cael ei ddosbarthu yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Dywedodd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Adfywio: “Mae strategaeth Profi Olrhain Diogelu Llywodraeth Cymru yn allweddol ar gyfer rheoli lledaeniad y coronafeirws wrth i gyfyngiadau symud gael eu codi. Gyda phobl yn dod fwyfwy i gysylltiad ag eraill, ceir risg uwch naturiol o drosglwyddo COVID-19 mewn rhai sectorau.

“Mae gan fusnesau rôl bwysig iawn wrth gefnogi'r broses olrhain cysylltiadau ac wrth helpu i gadw Cymru yn ddiogel yn ystod y cyfnod hwn. Pan fydd pobl yn mynd i fwyty, tafarn neu gaffi gofynnir am eu henw, rhif ffôn, a'r amser a'r dyddiad y buont yn ymweld.

“Bydd y wybodaeth, sy'n debyg i'r wybodaeth sydd ei hangen wrth archebu bwrdd, yn helpu i atal lledaeniad y coronafeirws a bydd yn galluogi pobl i fwynhau eu hunain yn hyderus ac yn ddiogel yr haf hwn.

“Fel rhan o'n cymorth i’r sector lletygarwch wrth gefnogi'r strategaeth Profi Olrhain Diogelu, rydym wedi archebu mwy na 200 o lyfrau cofrestru cwsmeriaid sydd wedi'u cynllunio ar gyfer cofnodi'r wybodaeth sydd ei hangen mewn ffordd ddiogel.”

Ers lansio'r pecyn achub ariannol gwerth £1.4 biliwn gan Lywodraeth Cymru, mae'r cyngor wedi prosesu mwy na 2,250 o geisiadau gan ddyfarnu £28 miliwn i gwmnïau lleol er mwyn eu helpu i gwrdd â heriau parhaus cyfyngiadau symud pandemig y coronafeirws.

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf mae'r awdurdod lleol wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â busnesau i ddarparu cefnogaeth a chymorth ymarferol yn amrywio o hyfforddiant ailgychwyn yn rhad ac am ddim sy'n cynnwys tystysgrifau a 'gardiau rhag tisian', i gynllun parcio ceir am ddim a chyfraddau is ar gyfer busnesau bach a chanolig sy'n defnyddio adeiladau sy'n eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae mwy na 60 o fusnesau yn y fwrdeistref sirol hefyd wedi cyflawni safon diwydiant y DU a’r marc defnyddiwr ‘Barod Amdani’, a grëwyd gan Croeso Cymru, mewn partneriaeth â sefydliadau twristiaeth cenedlaethol eraill.

Mae'n golygu bod busnesau yn gallu dangos eu bod yn cadw at ganllawiau priodol y llywodraeth ac iechyd y cyhoedd, eu bod wedi cynnal asesiad risg Covid-19, a’u bod wedi gwirio bod ganddynt y prosesau gofynnol ar waith.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru am ganllawiau i fusnesau a sefydliadau ar gadw cofnodion staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr, fel rhan o'r strategaeth Profi Olrhain Diogelu.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y