Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cymorth i bobl ddigartref y gaeaf hwn

Bydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau lleol megis Wallich, Zone, Gwalia a llawer mwy i helpu i gefnogi pobl ddigartref y gaeaf hwn.

Byddant yn gweithio mewn partneriaeth i sicrhau bod gan bobl ddigartref rywle cynnes a diogel i gysgu a'u bod yn gallu cael mynediad at amrywiaeth o gymorth a chefnogaeth.

Yn y boreau, bydd brecwast ar gael rhwng 6:30am a 9am a fydd yn cynnig bwyd a diodydd poeth yn ogystal â darparu sachau cysgu, dillad cynnes, pethau ymolchi ac eitemau pwysig eraill.

Rhwng 9.30am a 12pm, bydd canolfan galw heibio Wallich yn Park Street yn darparu amgylchedd diogel gyda chyfleusterau ymolchi a mynediad at ffonau a chyfrifiaduron.

Bydd sesiwn galw i mewn yn y prynhawn ar gael yn Zone yn Dunraven Place rhwng 1.30pm a 4.30pm yn ystod yr wythnos, a rhwng 9am a 12pm ar ddydd Sadwrn.

Yna, yn ystod y nos, bydd y cynllun Floor space yn darparu lle diogel a chynnes i gysgu ynddo. Mae hwn ar gael rhwng 8pm ac 8am yn The Elms ar Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr, gydag oriau estynedig ar ŵyl y banc neu os yw'r tywydd yn dirywio.

Mae’r gwagle ar y llawr yn cael ei ddyrannu yn ddyddiol, a gall pobl gyflwyno cais rhwng 3pm a 5pm drwy Ganolfan Cymorth Leol Gwalia sydd wedi'i lleoli yng Nghanolfan Stryd Bracla.

Mae pobl yn ddigartref am bob math o resymau, ac mae nifer fawr o sefydliadau lleol ar gael i roi cymorth, cyngor a chefnogaeth.

Mae tîm Atebion Tai'r cyngor yn sicrhau bod ceisiadau am dai yn gallu cael eu cyflwyno drwy gydol y flwyddyn ac ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos. Mae gweithio mewn partneriaeth yn gwneud synnwyr perffaith oherwydd rydyn ni'n anelu at yr un nod sef symud pobl ddigartref oddi ar y strydoedd ac i mewn i lety llawn amser.

Os oes gan unrhyw un bryderon am rywun digartref, gall roi gwybod i’r awdurdod lleol drwy ddefnyddio'r ap Street Link sydd ar gael yn www.streetlink.org.uk

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod y Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Gallwch gysylltu â’r tîm Atebion Tai drwy ffonio 01656 643643 neu drwy anfon neges e-bost at talktous@bridgend.gov.uk

Chwilio A i Y