Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cymorth gan Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer dinasyddion sy'n cael anhawster i dalu eu treth gyngor

Bydd gan breswylwyr ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n cael anhawster i dalu eu treth gyngor o ganlyniad uniongyrchol i'r coronafeirws, y posibilrwydd o ohirio'u taliadau treth gyngor dros yr ychydig fisoedd nesaf nes yn hwyrach yn y flwyddyn ariannol.

Er bod yr awdurdod lleol yn derbyn y rhan fwyaf o'i gyllid refeniw gan Lywodraeth Cymru, mae'n dibynnu ar gasglu’r dreth gyngor er mwyn talu am ei wasanaethau.

Ar hyn o bryd mae'n ariannu bron 30% o gyllideb y cyngor.

Rydym yn gwybod bod pobl yn bryderus iawn am golli eu swyddi yn ystod yr adeg ansicr hon, mae hynny wedi digwydd i rai yn barod, a byddwn yn gwneud popeth a allwn i helpu. Mae rhai preswylwyr nad oes angen unrhyw gymorth arnynt gyda'u treth gyngor, ond mae llawer o bobl sydd angen cymorth yn sgil pandemig y coronafeirws. Os oes gan bobl unrhyw broblemau, gofynnwn iddynt gysylltu â ni a byddwn ni'n eu helpu.

Gall pobl wneud cais am ostyngiad yn y dreth gyngor sy'n helpu pobl sydd ar incwm isel i dalu eu treth gyngor – rydych yn gymwys os ydych yn hawlio lwfans ceisio gwaith neu gymhorthdal incwm, neu os yw eich incwm o dan lefel benodol. Rydych hefyd yn gymwys os ydych yn derbyn credyd cynhwysol. Os yw pobl yn talu eu rhandaliadau dros 10 mis, gellir ymestyn hyn i 12 mis.

Fel arall, gallant ohirio'u taliadau ar gyfer mis Ebrill a mis Mai i fis Chwefror a mis Mawrth 2021 gan leihau'r gost ar gyfer pob mis. Os yw pobl yn talu rhandaliadau dros 12 mis yn barod, gallant ddechrau eu taliadau ychydig fisoedd yn hwyrach a bydd y rhandaliadau sy'n weddill yn cynyddu er mwyn cwmpasu'r taliad blynyddol llawn.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Huw David

Gall preswylwyr wneud cais am ostyngiad yn y dreth gyngor drwy'r gwasanaeth Fy Nghyfrif ar y 'ffurflen gais ar gyfer newidiadau i'ch cyfrif treth cyngor'. Fel dewis arall, gallech chi ffonio'r ganolfan gwasanaeth cwsmeriaid ar 01656 643643.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eisoes yn cynnig y canlynol:

  • Disgownt i berson sengl (25% ar gyfer un oedolyn sy'n byw ar ei ben ei hun mewn eiddo).
  • Disgowntiau o rhwng 25% – 50% ar gyfer myfyrwyr llawn amser, myfyrwyr nyrsio, hyfforddeion hyfforddiant ieuenctid a phrentisiaid, cleifion preswyl mewn ysbyty, pobl sy’n derbyn gofal mewn cartrefi gofal, pobl sy'n aros mewn hostelau arbennig neu lochesi nos, pobl 18 ac 19 oed sydd yn yr ysgol neu sydd newydd adael, gweithwyr gofal sydd ar gyflog isel sydd fel arfer wedi'u cyflogi gan elusen, pobl yn y carchar, aelodau o gymunedau crefyddol (mynachod neu leianod), a phobl sy'n gofalu am rywun sydd ag anabledd nad yw'n briod, yn bartner, na'n fab neu'n ferch o dan 18.
  • Disgownt o 100% ar gyfer unrhyw un sydd â nam meddyliol difrifol sy'n byw ar ei ben ei hun.
  • Disgownt o 25% ar gyfer dau unigolyn sy'n byw gyda'i gilydd os nad oes gan un ohonynt nam meddyliol difrifol.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y