Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cymorth ‘cam cynnar’ yn cael ei gynnig i ddatrys ôl-ddyledion rhent

Mae gwasanaeth newydd wedi’i lansio i helpu landlordiaid sector preifat a’u tenantiaid sy’n ei chael hi’n anodd talu eu rhent.

Enw’r gwasanaeth yw 'Cam Cynnar’ ac mae'n cael ei gynnig am ddim gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llamau ac yn galluogi landlordiaid i ofyn am help ar ran eu tenant ar gam cynnar, cyn i'r sefyllfa ddod yn fwy difrifol ac arwain at ôl-ddyledion pellach.

Bydd gweithwyr cymorth Cam Cynnar yn cysylltu â’r landlord a’r tenant i ddatrys unrhyw broblemau sy’n achosi taliadau hwyr neu fethu taliadau, gyda’r nod o ddod i gytundeb ad-dalu y mae pawb yn cytuno arno er mwyn atal tenantiaid rhag cael eu troi allan o’u cartrefi.

Gall fod rhesymau amrywiol gan denant dros fethu â thalu ei rent. Yn aml, ni fydd yn gwybod lle i gael help a bydd yn penderfynu ei bod hi’n haws anwybyddu’r broblem.

Yn y gwasanaeth newydd hwn, bydd staff yn gweithio’n ddiduedd gyda’r tenant a’r landlord i ddod o hyd i ddatrysiad y mae pawb yn cytuno arno. Y cyfan sydd angen i’r tenant ei wneud yw rhoi caniatâd i’r landlord gysylltu â’r gwasanaeth ar ei ran, os oes angen.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet dros Les a Chenedlaethau’r Dyfodol

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch cazdavies@llamau.org.uk neu ffoniwch 01656 782904.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y