Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cymorth ariannol wedi’i gadarnhau ar gyfer busnesau a effeithiwyd gan Omicron

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd cyllid o £120m ar gael i fusnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth a effeithiwyd gan y symud i mewn i lefel rhybudd dau.

Bydd busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy’n talu ardrethi annomestig yn gallu hawlio taliad o £2,000, £4,000 neu £6,000 yn ddibynnol ar eu gwerth ardrethol a bydd angen iddynt ail-gofrestru eu manylion gyda’r cyngor er mwyn cael y taliad.

Gellir cofrestru drwy wefan yr awdurdod lleol o’r wythnos sy’n cychwyn 10 Ionawr 2022. Bydd manylion ynghylch sut i gofrestru ar gael cyn bo hir. Peidiwch â chysylltu â’r cyngor cyn y dyddiad hwn gan fod yr awdurdod hefyd yn disgwyl am ragor o fanylion am y cynllun.

Wrth gyhoeddi’r gronfa, dywedodd y Gweinidog dros yr Economi, Vaughan Gething: “Rydym yn deall yn llwyr yr heriau parhaus a wynebir gan fusnesau, fodd bynnag rydym yn wynebu sefyllfa ddifrifol iawn yng Nghymru. Mae ton o haint a achoswyd gan yr amrywiolyn Omicron newydd a heintus iawn, ac sy’n lledaenu’n gyflym, ar ei ffordd atom. Golyga hyn gorfod gweithredu’n gyflym i geisio atal ei ledaeniad – a chyfyngu ar ei effaith ar fusnesau yng Nghymru.

“Ers cychwyn y pandemig, rydym wedi darparu dros £2.2bn o gymorth i fusnesau ledled Cymru i’w helpu i oroesi drwy amgylchiadau heriol.

“Byddwn yn parhau i fonitro effaith lledaeniad Omicron ar fusnesau yng Nghymru, a byddwn yn ystyried a fydd angen cyllid ychwanegol yn y flwyddyn newydd.”

Bydd cronfa ddewisol yn cael eu talu i fusnesau ac unig fasnachwyr nad ydynt yn talu ardrethi a godir gan yr awdurdod lleol. Bydd y gronfa’n darparu £500 i unig fasnachwyr a gweithwyr llawrydd a £2,000 i fusnesau sy’n cyflogi staff, mewn sectorau sydd wedi cael eu taro.        

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau hefyd fod y Gronfa Twf Busnes a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr nawr wedi ei thynnu’n ôl.

Bydd y cyllid hwn o £120m gan Lywodraeth Cymru yn cael ei groesawu’n fawr gan fusnesau ar draws y fwrdeistref sirol, sydd ar fin cael eu taro gan y newidiadau diweddaraf yn sgil y pandemig.

Bydd y cyllid hwn yn helpu i wella gwytnwch ymhlith busnesau bach a chanolig, cyfoethogi cyfleoedd a diogelu swyddi mewn cyfnod heriol.

Edrychwn ymlaen at gael canllawiau a gwybodaeth bellach gan Lywodraeth Cymru ynghylch y broses ymgeisio, a byddwn yn cyhoeddi’r manylion penodol ynghylch sut all busnesau wneud ceisiadau cyn gynted â phosibl.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David

Bydd gwiriwr cymhwysedd ar gael ar wefan Busnes Cymru erbyn cychwyn 2022. Ceir rhagor o fanylion, gan gynnwys cwestiynau cyffredin a chanllawiau cynorthwyol hefyd, ar wefan Business Wales.

Chwilio A i Y