Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cymorth ar gael i helpu dioddefwyr cam-drin domestig

Wyddech chi fod dwy o fenywod yn cael eu lladd gan eu cyn-ŵr neu bartner bob wythnos yn y DU? Neu y bydd bron i hanner o holl fenywod y DU yn profi trais domestig, ymosodiadau rhywiol neu stelcian ar ryw adeg yn eu bywydau?

Wrth i ymgyrch flynyddol y Rhuban Gwyn gael ei rhoi ar waith, caiff pobl ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eu hatgoffa o'r ystod eang o gymorth lleol sydd ar gael i helpu dioddefwyr cam-drin domestig.

Mae’r gwasanaeth 'Assia Suite', sydd wedi'i leoli yn Swyddfeydd Dinesig Pen-y-bont ar Ogwr, yn cynnig cymorth a chyngor cyfrinachol ar faterion yn amrywio o gam-drin corfforol, seicolegol, rhywiol, emosiynol ac ariannol, yn ogystal â chynllunio diogelwch ar gyfer dioddefwyr a'u plant.

Gyda'r bwriad o fod yn siop un stop, mae'r gwasanaeth yn darparu ar gyfer pobl a allai fod yn profi cam-drin domestig yn ogystal ag unrhyw un sy'n pryderu am les ffrind neu aelod o'r teulu.

Mae'r gwasanaeth wedi'i enwi i anrhydeddu Assia Newton, o Bencoed, a gafodd ei lladd yn ei chartref ar ôl degawdau o gam-drin domestig.

I gael mynediad at y gwasanaeth, ewch i’r Swyddfeydd Dinesig a gofyn am yr 'Assia Suite', neu ffoniwch 01656 815919.

Er bod dynion hefyd yn dioddef cam-drin domestig, mae'r dystiolaeth yn dangos bod menywod yn cael eu heffeithio'n anghyfartal a dyna pam y mae ymgyrch y Rhuban Gwyn yn canolbwyntio ar roi'r gorau i gam-drin domestig yn erbyn menywod.

Mae naw deg y cant o ddioddefwyr ymosodiadau rhywiol yn fenywod, ac mae naw deg y cant o ddioddefwyr yn adnabod y troseddwr. Mae'r ystadegau'n ddeunydd darllen syfrdanol. Mae hefyd yn bwysig cofio bod cam-drin emosiynol yn gallu bod mor niweidiol â cham-drin corfforol.

Ni ddylai neb orfod byw eu bywyd mewn ofn. Mae'n warthus bod nifer mawr o ddynion yn trin menywod fel hyn, ond mae'n galonogol gwybod bod cefnogaeth gyfrinachol ar gael i unrhyw un sydd wedi wynebu sefyllfa o'r fath. Ers i'r Assia Suite gael ei sefydlu dair blynedd yn ôl, mae'r gwasanaeth wedi helpu cannoedd o bobl. Fel cyngor, rydym yn falch iawn o allu darparu cymorth o'r fath gyda'n gilydd ochr yn ochr â'n partneriaid gan gynnwys Heddlu De Cymru, Calan DVS, y Gwasanaeth Prawf, a Chymorth i Ddioddefwyr.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet y cyngor dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Dywedodd y Cynghorydd David White, Hyrwyddwyr y Rhuban Gwyn dros Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Rwy'n hynod falch o'r mentrau a'r polisïau sydd gan y cyngor a'n partneriaid yn eu lle i gefnogi menywod a merched sy'n dioddef unrhyw fath o drais neu gam-drin.

“Rydym yn awyddus iawn i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r ymgyrch hon yn ystod pythefnos y Rhuban Gwyn a chofio'r realiti trist bod rhai pobl yn ein cymunedau lleol yn ofni trais a chamdriniaeth bob diwrnod o'r flwyddyn.

"Mae dynion go iawn yn parchu menywod. Hoffwn erfyn ar yr holl ddynion lleol i gymryd addewid y Rhuban Gwyn i beidio byth â chyflawni, esgusodi neu aros yn dawel ynghylch trais dynion yn erbyn menywod.”

Chwilio A i Y