Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cymorth ar gael i breswylwyr y dywedir wrthynt am hunanynysu

Atgoffir trigolion bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, os oes ganddynt unrhyw symptomau coronafeirws, y dylent hunanynysu ar unwaith ac archebu prawf.

Prif symptomau Covid-19 yw peswch newydd neu barhaus, tymheredd uchel neu golled neu newid i'ch synnwyr arogli neu flasu.

Os oes gennych symptomau neu os ydych wedi profi'n bositif am goronafeirws, rhaid i chi a phawb yn eich cartref hunanynysu am 10 diwrnod. Os bydd aelod o'ch cartref yn dangos symptomau coronafeirws ar unrhyw adeg, rhaid iddynt hunanynysu am 10 diwrnod a threfnu prawf.

Mae cymorth ar gael i breswylwyr y gofynnir iddynt hunanynysu gan dîm Prawf, Olrhain a Diogelu (TTP) GIG Cymru.

Bydd rhif cyswllt ar gyfer llinell gymorth hunanynysu Cwm Taf Morgannwg yn cael ei roi i'r rhai sy'n cael eu holrhain neu'n profi'n bositif am Covid-19. Gall gweithredwyr helpu gyda chyngor am y canllawiau diweddaraf a chyfeirio at ragor o wybodaeth neu gymorth.

Gall trigolion bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar incwm isel nad ydynt yn gallu gweithio oherwydd eu bod wedi cael gwybod eu bod yn hunanynysu gan y tîm TTP wneud cais am daliad hunanynysu o £500 gan Lywodraeth Cymru.

Mae rhieni a gofalwyr plant y gofynnwyd iddynt hunanynysu gan y gwasanaeth TTP hefyd yn gymwys os ydynt yn colli incwm oherwydd nad ydynt yn gallu gweithio i ofalu amdanynt.

Ewch i dudalen gwe Taliad Cymorth Hunanynysu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gael rhagor o wybodaeth ynghylch cymhwysedd ac i wneud cais.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Er bod y brechlynnau coronafeirws yn cynnig gobaith i ni am ffordd allan o'r pandemig, bydd yn cymryd peth amser i bawb gael eu dos, felly mae'n hanfodol bod preswylwyr yn hunanynysu ac yn cael eu profi os oes ganddynt symptomau o'r feirws.

"Mae cymorth ar gael i'r rhai sy'n gorfod hunanynysu drwy'r llinell gymorth a thaliad Llywodraeth Cymru a byddwn yn annog unrhyw un sy'n ei chael hi'n anodd i ddefnyddio'r gwasanaethau hynny.

"Hoffwn hefyd sicrhau preswylwyr, os bydd gweithwyr olrhain cyswllt yn cysylltu, y bydd y wybodaeth a rannwch gyda nhw yn cael ei chadw'n gwbl gyfrinachol. Mae angen iddynt wybod gyda phwy rydych chi wedi bod mewn cysylltiad â nhw i helpu i atal lledaeniad coronafeirws - byddwch yn onest gyda nhw fel y gellir dweud wrth y bobl hyn am hunanynysu.

"Diolch i'r rhai sy'n parhau i ddilyn y rheolau drwy aros gartref, peidio â chymysgu ag aelwydydd eraill, ymbellhau cymdeithasol a gwisgo gorchuddion wyneb."

Ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, bydd cyfleuster gyrru drwodd yn agor ar safle hen ffatri Revlon/Cosi ger Oakwood Drive ym Maesteg (CF34 8TS) ar ddydd Gwener, 22 Ionawr. Bydd ar agor rhwng 9am a 4pm.

Mae cyfleuster profi galw heibio hefyd ar waith ym maes parcio’r Neuadd Fowlio ger Canolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr (Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4AH). Mae'r cyfleuster ar gael rhwng 8am ac 8pm, saith diwrnod yr wythnos.

Mae trefnu apwyntiad yn hanfodol ar gyfer y safleoedd hyn. I drefnu apwyntiad ewch i wefan brofi Llywodraeth Cymru neu ffonio 119. Os oes gennych broblemau gyda'ch clyw neu leferydd: ffoniwch 18001119.

I gael rhagor o wybodaeth neu atebion i gwestiynau cyffredin am brofion, ewch i wefan brofi coronafeirws Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Chwilio A i Y