Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cymorth a chyngor ar drais domestig ar gael gan Calan DVS

Wrth i'r cyfyngiadau symud barhau i lacio ledled Cymru, mae Calan DVS wedi ailagor ei swyddfeydd ar Heol Derwen yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr i ddarparu apwyntiadau brys i bobl sy'n profi trais domestig.

Gyda gweithdrefnau cadw pellter cymdeithasol, hylendid dwylo a PPE ar waith, gall yr apwyntiadau brys gael eu trefnu dros y ffôn a byddant ar gael i ddechrau rhwng 9am ac 1pm ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener, a rhwng 1pm a 5pm ar ddydd Mawrth a dydd Iau.

Bydd Calan DVS yn gwneud newidiadau ychwanegol dros y misoedd nesaf wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio ymhellach ac wrth iddynt baratoi ar gyfer ailagor canolfannau cymorth yn raddol. Mae'r gwasanaeth hefyd wedi parhau i sicrhau bod amrywiaeth o gymorth brys ar gael drwy gydol pandemig y coronafeirws COVID-19.

Mae cymorth trais domestig wedi bod yn cael ei gynnig yn bennaf dros y ffôn, gydag apwyntiadau personol yn cael eu cynnal lle mae wedi bod yn ddiogel gwneud hynny, ac mae cymorth ar alwad a llety lloches i unrhyw y mae angen lle diogel arnynt i fyw wedi parhau i fod ar gael.

Cafwyd pryderon cenedlaethol y gallai trais domestig gynyddu yn ystod cyfyngiadau symud y coronafeirws, felly mae wedi bod yn hanfodol bwysig ein bod yn sicrhau bod cymorth wedi bod ar gael o hyd i gymunedau lleol drwy gydol yr argyfwng.

Hoffwn ddiolch i'r tîm yn Calan DVS am eu holl ymdrechion i sicrhau bod cymorth o'r fath wedi bod ar waith i breswylwyr bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a bod pobl wedi gallu cael mynediad at gymorth a chyngor hanfodol er gwaethaf yr anawsterau oherwydd y coronafeirws. Wrth i'r cyfyngiadau ddechrau llacio, mae'n dda gweld bod Calan DVS yn cymryd camau gweithredu cyflym i ailgyflwyno apwyntiadau wyneb yn wyneb brys mor ddiogel â phosib.

Rwy'n gwybod bod y tîm yn gweithio i gyflwyno mwy o newidiadau i gefnogi preswylwyr lleol, ac rwy'n gobeithio y bydd pobl yn cael eu sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i fod ar gael a'i fod yn hygyrch er gwaethaf y pandemig. Rwyf hefyd yn annog unrhyw un sydd angen defnyddio'r gwasanaeth pwysig hwn i gysylltu a chael gwybod sut y gall Calan DVS helpu.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod y Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol
  • I siarad â rhywun am drefnu apwyntiad brys neu i gael rhagor o wybodaeth am sut y gall Calan DVS eich cefnogi, ffoniwch 01656 815919, e-bostiwch assia@calandvs.org.uk neu ewch i calandvs.org.uk

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y