Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cymeradwyo llwybr teithio llesol parhaol ar hyd Heol y Bontfaen

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer llwybr teithio llesol ar hyd Heol y Bontfaen a fydd yn cyflawni'r cyswllt sylweddol olaf yn rhwydwaith Pencoed i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Ar ôl ei gwblhau, bydd y rhwydwaith teithio llesol Pencoed i Ben-y-bont ar Ogwr yn cysylltu â'r rhwydwaith teithio llesol sydd eisoes yn bodoli sy'n arwain i Fracla, yn ogystal â Llwybr 885 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol sy'n cysylltu canol y dref â Gorsaf Drenau Pen-y-bont ar Ogwr, Broadlands a Thondu.

Fel rhan o'r cynllun £1.8m sy'n cael ei ariannu gan Grant Teithio Llesol Llywodraeth Cymru,

bydd cyfleusterau croesi yn cael eu gosod, llwybrau troed yn cael eu lledu i ddod yn llwybr cerdded a beicio, yn ogystal â lleihau'r cyfyngiad cyflymder cyfredol ar hyd Heol y Bontfaen.

Ar hyn o bryd, mae'r adran hon yn gysylltiad coll ar hyd llwybr teithio llesol allweddol - bydd ei chwblhau yn galluogi mynediad teithio llesol gwell at leoliadau gwaith, ysgolion a cholegau lleol, yr orsaf drenau gyfredol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a hefyd i'r orsaf drenau Bracla arfaethedig yn Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr.

Nod llwybrau teithio llesol yw gwella amodau diogelwch er mwyn galluogi'r rhai sydd am gerdded neu feicio i adael eu ceir gartref, a chyflawni manteision iechyd i unigolion, gan helpu hefyd i leihau tagfeydd a llygredd amgylcheddol.

Dywedodd Stuart Baldwin, Aelod Cabinet y cyngor dros Gymunedau

Bydd y dyluniadau terfynol i'r cynllun yn cael eu harddangos yn Swyddfeydd Dinesig y cyngor yn Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr y mis nesaf gyda'r dyddiadau i'w cadarnhau.

Dywedodd y Cyng. Baldwin: "Ar ôl gwrando ar y pryderon a godwyd yn ystod y broses ymgynghori statudol, dyma'r dyluniad terfynol sydd wedi'i gymeradwyo ac a fydd yn cael ei roi ar waith.

"Mae'r dyluniadau yn unol â chanllawiau diogelwch a thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y