Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyllideb y Cyngor ar gyfer 2018-19 wedi’i chytuno

Mae cyllideb Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi’i chymeradwyo ar gyfer 2018-19, ynghyd â’i Gynllun Corfforaethol a’i Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ar gyfer y cyfnod 2018-2022.

Bydd y cyngor yn gwario cyfanswm gros o £400 miliwn yn 2018-19, gan gynnwys cyllideb net o £266 miliwn a rhaglen buddsoddi cyfalaf o £33.7 miliwn.

Cytunwyd hefyd i ostyngiadau gwerth £6.1 miliwn yn y gyllideb, ac i gynyddu 4.5% ar y dreth gyngor. Mae hyn yn cyfateb i £1.16 yr wythnos yn ychwanegol ar gyfer eiddo Band D, a fydd yn cyfrannu £70 miliwn at gyfanswm y gyllideb.

Mae cyllideb 2018-19 wedi ei chynllunio i sicrhau y gall y cyngor weithredu cyllideb gytbwys, rheoli pwysau a diogelu cynifer o wasanaethau hanfodol â phosibl. Mae’r gyllideb yn cynnwys £108 miliwn a gaiff ei wario ar addysg a chymorth i deuluoedd, ac fe fydd £88 miliwn o hyn yn mynd yn uniongyrchol i’r ysgolion.

Bydd elfennau olaf y rhaglen o foderneiddio ysgolion band A yn derbyn £21.5 miliwn i gyflwyno ysgolion cynradd newydd ym Mrynmenyn, Pencoed a Chwm Garw, a bydd buddsoddiad arall o £23 miliwn ar gyfer y rhaglen ysgolion band B, sy’n dechrau yn 2018-19.

Mae £68 miliwn wedi’i ddyrannu ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol a llesiant yn ystod 2018-19, ynghyd â buddsoddiad gwerth £3 miliwn mewn dau gartref gofal ychwanegol newydd sbon yn Ynysawdre a Maesteg i bobl hŷn a phobl agored i niwed, wrth i’r cyngor barhau i newid ei ffyrdd o ddarparu cymorth a chefnogaeth.

Mae’r cyngor eisoes yn gwario oddeutu £4.5 miliwn o gyllid grant Llywodraeth Cymru ar waith yn y sector cyhoeddus, ond mae wedi cyllidebu ar gyfer buddsoddi £19 miliwn ychwanegol mewn gwasanaethau fel cynnal a chadw’r priffyrdd, parciau a mannau agored, glanhau strydoedd, trafnidiaeth gyhoeddus a hawliau tramwy.

Yn ogystal, bydd y cyngor yn gwario £11 miliwn ar gasglu a gwaredu gwastraff y fwrdeistref sirol, a bydd £1.8 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn gwasanaethau rheoleiddio megis safonau masnachu, iechyd yr amgylchedd, iechyd anifeiliaid, trwyddedu alcohol a cherbydau tacsi, ynghyd â gwasanaethau eraill sydd wedi eu cynllunio i gadw pobl yn ddiogel.

Bydd y buddsoddiadau cyfalaf yn cynnwys £5 miliwn i osod wyneb newydd ar ffyrdd a phalmentydd ledled y fwrdeistref sirol, £2.5 miliwn i osod goleuadau stryd LED mwy effeithlon, a hefyd £11.3 miliwn i wneud ysgolion a lleoliadau eraill yn fwy effeithlon o ran ynni ac yn rhatach i’w cynnal.

Bydd y cyngor yn buddsoddi £700,000 mewn canolfan gofal preswyl plant newydd a chanolfan byw’n iach a llesiant, £400,000 mewn gwelliannau diogelwch ffyrdd, a £360,000 i ymestyn mynwentydd ym Mhorthcawl a Chorneli.

Mae cyllideb 2018-19 hefyd yn ystyried amrywiaeth o bwysau megis cyfrifoldebau statudol cynyddol, newidiadau demograffig fel poblogaeth sy’n heneiddio, costau cyflogau a gostyngiadau parhaus yn swm cyffredinol y cyllid y mae’r cyngor yn ei gael gan lywodraeth ganolog er mwyn darparu gwasanaethau.

Mae cyllideb, strategaeth ariannol a chynllun corfforaethol y cyngor wedi eu datblygu yng nghyd-destun y strategaethau ar gyfer gwariant economaidd a chyhoeddus yn y DU, blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a gofynion deddfwriaethol.

Maent hefyd wedi ystyried ein hymgynghoriad cyhoeddus estynedig, a’r blaenoriaethau a fynegwyd gan ein trigolion, sef gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn ac anabl, ysgolion, gwasanaethau ieuenctid a gwasanaethau cymdeithasol plant, gan ffafrio buddsoddiad mewn ysgolion, ffyrdd ac adfywio.

Mae’r safbwyntiau a’r sylwadau hyn wedi eu hymgorffori yn y gyllideb ar gyfer 2018-19, ac rydym ni unwaith eto yn benderfynol o ddiogelu gwasanaethau rheng flaen, ar yr un pryd â sicrhau arbedion drwy wahanol ffyrdd.

Arweinydd y Cyngor Huw David.

Ychwanegodd y Cyngor Huw David: "Mae’r rhain yn cynnwys parhau i leihau nifer y swyddi uwch-reoli, datblygu gwasanaethau ar-lein ar gyfer meysydd megis y dreth gyngor a budd-daliadau, ailwampio dau gartref preswyl ar gyfer plant, gwaredu eiddo ac asedau dros ben, parhau i drosglwyddo asedau cymunedol, adleoli staff y cyngor a chau rhai adeiladau, yn ogystal â newid y ffordd y mae ein gwasanaethau ategol yn cael eu trefnu.

“Ar yr un pryd, rydym ni wedi llwyddo i sicrhau ein bod yn parhau i wneud buddsoddiadau sylweddol. Mae gwaith ar y gweill i achub Neuadd y Dref ym Maesteg, mae amddiffynfeydd morol yn cael eu hadnewyddu ac rydym yn adfywio Salt Lake ym Mhorthcawl. Rydym ni hefyd yn parhau i gefnogi twf economaidd a ffyniant drwy raglenni megis Gweithlu’r Cymoedd a bargen ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

“Roedd yn chwith gennym orfod cynnwys cynnydd yn y dreth gyngor yn y gyllideb, sy’n golygu £1.16 yr wythnos yn ychwanegol ar gyfer eiddo Band D, ond rydym ni wedi llwyddo i osgoi problemau a welwyd mewn ardaloedd eraill, lle mae’r dreth gyngor wedi cynyddu 10% neu lle mae’r gwariant ar fuddsoddiadau wedi’i ddileu’n gyfan gwbl ar gyfer y flwyddyn i ddod.”

Ychwanegodd y Dirprwy Arweinydd, Hywel Williams: “Ers i’r DU ddechrau ar gyfnod o gyni economaidd, mae hi wedi bod yn gynyddol anodd i awdurdodau lleol gynnig nifer fawr o’r gwasanaethau anstatudol y mae pobl yn disgwyl i gynghorau eu darparu.

“Er gwaethaf y newid parhaus hwn, rydym ni’n benderfynol o ddarparu gwasanaethau hanfodol o ansawdd uchel a gwneud yn siŵr y gallwn ni barhau i ofalu am y rhai mwyaf agored i niwed yn ein plith.

“Yn ogystal â chyllideb 2018-19, mae ein cynllun corfforaethol a’n strategaeth ariannol tymor canolig yn dangos sut y byddwn ni yn ymdrin â phwysau, parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a gwneud y cyngor yn fwy effeithlon, a hynny ar sail barhaus.

“Rydym yn parhau i gydnabod bod digonedd o gapasiti, doniau a syniadau yn y gymuned ehangach nad ydym ni eto wedi manteisio arnynt, a byddwn yn annog pobl leol ac yn gweithio gyda nhw i’w helpu i chwarae rhan fwy gweithredol wrth i’r cyngor ddatblygu a newid.

“Hon yw un o’r cyllidebau mwyaf heriol y mae’r cyngor wedi gorfod eu paratoi erioed, ond rwy’n credu y bydd yn sicrhau bod gennym ni’r gallu i ddiwallu anghenion lleol mewn amgylchiadau cynyddol anodd.”

Chwilio A i Y