Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i gefnogi busnesau

Mae Llywodraeth Cymru yn rhyddhau rhagor o gyllid i gefnogi'r sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a manwerthu nad ydynt yn hanfodol na allant ailagor ar hyn o bryd.

Mae'r grantiau ariannol ar gyfer busnesau sy'n talu ardrethi annomestig a byddant yn gweithredu fel taliad atodol i'r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau drwy'r grantiau Ardrethi Annomestig.

Bydd yn rhoi taliad grant ychwanegol o £4,000 i fusnesau cymwys sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

Bydd cwmnïau sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £500,000 yn derbyn taliad o £5,000.

Bydd y cyllid, a fydd yn cynorthwyo busnesau gyda'u costau hyd at 31 Mawrth, ar gael i gwmnïau waeth sawl cyflogai sydd ganddynt ac mae'n sicrhau bod busnesau micro yn elwa o'r cymorth.

Nid oes angen i fusnesau sy'n talu ardrethi annomestig ac sydd eisoes wedi cael taliad grant y cyfyngiadau rhwng mis Rhagfyr a Mawrth weithredu gan y byddant yn cael taliad awtomatig o'r swm perthnasol i'w cyfrifon banc.

Wedi dweud hynny, dylai busnesau nad ydynt wedi cofrestru gyda'u hawdurdod lleol weithredu nawr i sicrhau eu bod yn cael y cymorth ariannol maent yn gymwys iddo. Gall busnesau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wneud cais nawr drwy dudalen cymorth busnes yr awdurdod lleol.

Gofynnir i fusnesau sy'n cofrestru am y tro cyntaf hunanddatgan a ydynt wedi gweld gostyngiad o 40% yn eu trosiant ar gyfer mis Ionawr 2021 a Chwefror 2021 mewn cymhariaeth â mis Ionawr 2020 a Chwefror 2020.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cronfa ychwanegol o £150miliwn i fusnesau ledled Cymru - mae'r cyllid hwn yn hanfodol i gefnogi busnesau gyda'u llif arian uniongyrchol ac i'w cynorthwyo i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau cyfredol sy'n angenrheidiol i reoli lledaeniad Covid-19.

Rydym yn croesawu'r cynllun a gafodd ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru i ailagor pob sector a hoffem dawelu meddwl busnesau lleol y byddwn yn parhau i wneud popeth y gallwn i'w cefnogi wrth iddynt ailagor. Bydd y grant atodol ychwanegol hwn ar gyfer pob busnes cymwys, gan gynnwys y rheiny a fydd yn agor cyn diwedd mis Mawrth megis trinwyr gwallt, barbwyr, clybiau chwaraeon a chanolfannau gardd.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae cannoedd o fusnesau ledled y fwrdeistref sirol wedi cael cyllid drwy'r cynllun grant ac rydym yn annog unrhyw gwmnïau cymwys eraill nad ydynt wedi gwneud cais i wneud hynny. Gyda dros £40miliwn wedi'i ddosbarthu i fusnesau lleol ers dechrau'r pandemig, rydym yn parhau i weithio'n gyflym i sicrhau bod busnesau'n derbyn y grantiau hyn cyn gynted â phosibl. Gofynnwn yn garedig i fusnesau beidio â chysylltu â'r cyngor i wirio cynnydd cais gan y gall ohirio'r broses.

Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David

Am ragor o wybodaeth ynghylch y cymorth sydd ar gael i fusnesau, ewch i dudalen we cymorth ariannol y cyngor.

Prosesir ceisiadau ar sail y cyntaf i'r felin. Gall hyn arwain at beidio ag ystyried ceisiadau ar ôl iddynt gael eu cyflwyno os yw'r gronfa wedi'i dyrannu'n llawn. Hysbysir ymgeiswyr am hyn drwy e-bost.

Chwilio A i Y