Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer y don nesaf o ysgolion newydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Yn fuan ar ôl agor y chweched ysgol newydd i'w hadeiladu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o fewn y pum mlynedd diwethaf, mae Aelodau'r Cabinet o'r awdurdod lleol eisoes yn cynllunio'r don nesaf o ysgolion modern.

Agorodd Ysgol Gynradd Gymraeg Calon Y Cymoedd yn gynharach y mis hwn ym Metws, gan ymuno ag ysgolion cyfagos Ysgol Gynradd Betws, Ysgol Gynradd Coety, Ysgol Gynradd Brynmenyn, Ysgol Gynradd Pencoed, a Champws Bryncethin, fel ysgolion newydd sydd wedi'u hadeiladu diolch i Fand A o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, Llywodraeth Cymru.

Wedi’i hariannu ar sail 50:50 gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cymru, mae'r rhaglen hefyd wedi creu dau safle newydd ar gyfer dysgu ychwanegol yn Ysgol Heronsbridge.

Mae'r Cyngor nawr wedi datgelu cynlluniau i ddarparu pum ysgol newydd arall trwy Fand B o'r rhaglen dros y pum i saith mlynedd nesaf. Caiff darpariaeth ysgol gynradd newydd ei hadeiladu yn y gogledd-ddwyrain, de-ddwyrain a gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr, a bydd ysgol arbennig newydd â 270 o leoedd yn gwasanaethu'r fwrdeistref sirol gyfan.

Amcangyfrifir y bydd cost ysgolion Band B oddeutu £68.2m. Bydd Llywodraeth Cymru'n dyrannu £44.784m tuag at y rhaglen, a'r cyngor yn ariannu'r gweddill.

Dros ddegawd yn ôl, cydnabûm yr angen i foderneiddio ein hysgolion a sicrhau bod gwell cysylltiad rhwng ein dyheadau ar gyfer ysgolion, safon yr adeiladau, a nifer rhagweledig y disgyblion. Roedd hefyd yn bwysig i ni leihau lleoedd dros ben a chyflawni'r gwerth gorau am arian gan wneud ysgolion yn fwy effeithlon a chynaliadwy.

Rydym yn hynod falch o'r ysgolion sydd wedi cael eu darparu yn y blynyddoedd diwethaf ac yn edrych ymlaen at greu hyd yn oed mwy o amgylcheddau dysgu o'r radd flaenaf sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

Bydd lleoliadau'r ysgolion newydd yn seiliedig ar y galw cynyddol am leoedd, darpariaeth Gymraeg ac amodau adeiladu. Byddwn yn cyhoeddi datblygiadau pellach yn fuan.

Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y