Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer y don nesaf o ysgolion newydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Yn fuan ar ôl agor y chweched ysgol newydd i'w hadeiladu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o fewn y pum mlynedd diwethaf, mae Aelodau'r Cabinet o'r awdurdod lleol eisoes yn cynllunio'r don nesaf o ysgolion modern.

Agorodd Ysgol Gynradd Gymraeg Calon Y Cymoedd yn gynharach y mis hwn ym Metws, gan ymuno ag ysgolion cyfagos Ysgol Gynradd Betws, Ysgol Gynradd Coety, Ysgol Gynradd Brynmenyn, Ysgol Gynradd Pencoed, a Champws Bryncethin, fel ysgolion newydd sydd wedi'u hadeiladu diolch i Fand A o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, Llywodraeth Cymru.

Wedi’i hariannu ar sail 50:50 gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cymru, mae'r rhaglen hefyd wedi creu dau safle newydd ar gyfer dysgu ychwanegol yn Ysgol Heronsbridge.

Mae'r Cyngor nawr wedi datgelu cynlluniau i ddarparu pum ysgol newydd arall trwy Fand B o'r rhaglen dros y pum i saith mlynedd nesaf. Caiff darpariaeth ysgol gynradd newydd ei hadeiladu yn y gogledd-ddwyrain, de-ddwyrain a gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr, a bydd ysgol arbennig newydd â 270 o leoedd yn gwasanaethu'r fwrdeistref sirol gyfan.

Amcangyfrifir y bydd cost ysgolion Band B oddeutu £68.2m. Bydd Llywodraeth Cymru'n dyrannu £44.784m tuag at y rhaglen, a'r cyngor yn ariannu'r gweddill.

Dros ddegawd yn ôl, cydnabûm yr angen i foderneiddio ein hysgolion a sicrhau bod gwell cysylltiad rhwng ein dyheadau ar gyfer ysgolion, safon yr adeiladau, a nifer rhagweledig y disgyblion. Roedd hefyd yn bwysig i ni leihau lleoedd dros ben a chyflawni'r gwerth gorau am arian gan wneud ysgolion yn fwy effeithlon a chynaliadwy.

Rydym yn hynod falch o'r ysgolion sydd wedi cael eu darparu yn y blynyddoedd diwethaf ac yn edrych ymlaen at greu hyd yn oed mwy o amgylcheddau dysgu o'r radd flaenaf sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

Bydd lleoliadau'r ysgolion newydd yn seiliedig ar y galw cynyddol am leoedd, darpariaeth Gymraeg ac amodau adeiladu. Byddwn yn cyhoeddi datblygiadau pellach yn fuan.

Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Chwilio A i Y