Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyhoeddi tenantiaid newydd ar gyfer Marchnad Dan Do Pen-y-bont ar Ogwr

Mae cynllun i adfywio Marchnad Dan Do Pen-y-bont ar Ogwr wedi gweld datblygiadau mawr, dim ond ychydig fisoedd wedi'r lansiad.

Mae pum busnes newydd sbon wedi arwyddo prydlesau ar gyfer stondinau yn y farchnad, lle byddant yn cynnig nwyddau'n amrywio o hen recordiau finyl, bwydydd iechyd protein a rhoddion Cymreig i ffasiwn bwtîc a chyflenwadau gwlân a gwau arbenigol.

Yng nghanol y farchnad dan do, mae 'sgwâr marchnad' newydd yn cael ei chreu er mwyn darparu lle ar gyfer digwyddiadau arbenigol, adloniant i'r teulu, cyfleusterau chwarae i blant a mwy.

Mae tu allan i'r farchnad yn cael gweddnewidiad gyda chyfres o baneli darluniedig a fydd yn hysbysebu rhai o'r stondinau ac yn darparu gwybodaeth am ei hanes cyfoethog.

Fel rhan o'r adfywiad hwn, mae cloch hanesyddol y farchnad, sy'n dyddio nôl i 1837 yn cael ei symud o'i lleoliad presennol yng Nghanolfan Siopa y Rhiw i greu tirnod newydd eiconig a fydd yn helpu i godi proffil y farchnad.

Mae system rhent newydd a thelerau prydles hyblyg nawr ar waith ar gyfer stondinwyr newydd, ac mae stondinwyr presennol yn elwa ar ostyngiadau sylweddol yn eu rhent hyd at o leiaf Ebrill 2020.

Ym mis Mehefin yn gynharach eleni, fe addawon ni gymryd camau gweithredu radical er mwyn ailfywiogi'r farchnad dan do, ac rwy'n falch o weld ein cynlluniau yn dechrau dangos canlyniadau cadarnhaol dim ond o fewn ychydig o fisoedd.

Mae prydlesau wedi'u harwyddo ar bum stondin yn barod, ac mae llawer o ddiddordeb yn y pum stondin arall sydd hefyd ar gael. Mae masnachwyr, Canolfan Siopa y Rhiw, Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr, grŵp gwella busnes CF31, Watts and Morgan, aelodau etholedig lleol a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cydweithio'n agos i ymateb i’r heriau unigryw a gyflwynwyd gan y prosiect hwn.

Mae’r dull partneriaeth hwn wedi bod yn dyngedfennol wrth ddatblygu a chyflenwi'r cynllun i roi bywyd newydd i Farchnad Dan Do Pen-y-bont ar Ogwr, ac rwy'n edrych ymlaen at weld sut mae'n arwain at lwyddiant pellach.

Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y