Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfraddau brechu ar gyfer wardiau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cyhoeddi dadansoddiad o’r cyfraddau brechu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar sail fesul ward.

Mae’r ffigyrau’n pwysleisio faint o bobl ym mhob ward sydd wedi cael dau ddos o frechiad Covid-19, ac yn datgelu bod grwpiau sy’n amrywio o dros 2,000 o bobl i lai na 200 o bobl nad ydynt wedi cael dau ddos eto.

Mae cyfanswm o dros 104,000 o drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi'u brechu'n llawn yn erbyn coronafeirws. Mae hyn yn cynnwys 88 y cant o bobl sy’n byw yn Notais a Rest Bay, tra bod y gyfradd yn 85 y cant ar gyfer Pen-y-fai, Newton, Llidiard a Llangrallo Isaf.

Ym Melindre a Chefn Glas, mae 84 y cant o drigolion wedi’u brechu’n llawn, ac 83 y cant yn Llangwynydd. Mae cyfraddau Coety, Pen-prysg, Hendre, Dwyrain Maesteg a Chanol Gorllewin Porthcawl i gyd yn 82 y cant, ac 81 y cant ym Mlaengarw, Bryncethin, Llangeinwyr a Chwm Ogwr.

Mae wythdeg y cant o drigolion sy’n byw yng Nghanol Dwyrain Porthcawl, Pen-dre, Gorllewin Maesteg, Ynysawdre a Chastellnewydd wedi cael y ddau frechiad. Yn wardiau Llangewydd a Brynhyfryd, Cefn Cribwr a Bryntirion, Trelales a Merthyr Mawr, y gyfradd yw 79 y cant.

Mae 78 y cant o drigolion Melin Ifan Ddu, Bracla, Pontycymer a Hengastell wedi’u brechu, a 77 y cant o drigolion Bryn-coch a Sarn. Ar gyfer Corneli, Nant-y-moel, Caerau a’r Pîl, y gyfradd lawn yw 76 y cant.

Yn olaf, mae 75 y cant o drigolion Betws a 74 y cant ym Morfa wedi’u brechu’n llawn.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: “Er y bydd ffigyrau poblogaeth yn amrywio’n arw rhwng rhai o’r cymunedau, ac mae’n bwysig nad ydym yn dehongli’r wybodaeth hon fel rhyw fath o dabl cynghrair, mae’n parhau i fod yn destun pryder nad yw pawb sy’n gymwys i gael eu brechu wedi cwblhau’r broses.

“Efallai bod rhai pobl wedi cael y dos cyntaf, ond nid yr ail. Beth bynnag fo’r rheswm, mae'n hanfodol cael y ddau ddos er mwyn i’r brechiad fod yn effeithiol.

“Gall unrhyw un 16 oed neu hŷn sydd heb gael eu dos cyntaf o'r brechiad eto alw heibio Canolfan Frechu Covid-19 i gael eu brechu, heb drefnu apwyntiad ymlaen llaw.

“Mae apwyntiadau galw heibio ar gael mewn canolfannau brechu ar draws rhanbarth Cwm Taf, gan gynnwys yn Ravens Court yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr (CF31 4AP) rhwng 11am a 4.30pm.

“Dylai unrhyw un sydd eisiau manteisio ar yr apwyntiadau galw heibio ddod â phrawf adnabod gyda nhw, fel pasbort, trwydded yrru neu fil cyfleustodau fel prawf o'u cyfeiriad - dyna'r cwbl sydd ei angen arnoch chi.

“Po fwyaf o bobl sy’n cael eu brechu yn erbyn Covid-19, po gynharaf fydd y pandemig byd-eang hwn yn dod i ben, a gallwn ddychwelyd i fywyd arferol unwaith eto. Rwy’n annog unrhyw un nad ydynt wedi cwblhau eu brechiadau i wneud hynny cyn gynted â phosibl, ac i chwarae eu rhan i ddiogelu’r gymuned leol.”

Mae manylion canolfannau brechu eraill yn y rhanbarth ar gael ar wefan y bwrdd iechyd.

Chwilio A i Y