Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr yn helpu Sam i gyflawni ei nodau

Drwy gyfnewid boeleri a phibellau am beli a chonau, mae Tad ifanc o Brackla yn dechrau ar yrfa newydd yn hyfforddi pêl-droed diolch i Gyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr.

Dros y tair blynedd diwethaf, mae gwasanaeth cefnogi cyflogadwyedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop – wedi helpu Sam Jackson, sy’n 31 oed, i fod yn hyfforddwr cwbl gymwysedig ar ôl i’w yrfa gynnar fel plymwr ddod i ben am resymau meddygol ar ôl iddo ddatblygu epilepsi.

Ar ôl treulio cyfnod yn ddi-waith, penderfynodd Sam ail-hyfforddi er mwyn cynnal ei deulu ifanc. Ar ôl trafod ei opsiynau gyda mentor Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr, roedd Sam yn llawn brwdfrydedd ynghylch posibilrwydd hyfforddi pêl-droed gan ei fod wastad wedi bod â diddordeb mewn chwaraeon.

Cafodd y llwybr at fod yn hyfforddwr cymwysedig ei egluro i Sam, a thalodd Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr iddo gwblhau ei gyrsiau Arweinwyr Pêl-droed, Diogelu a Chymorth Cyntaf FAW a oedd yn angenrheidiol er mwyn iddo allu hyfforddi’n wirfoddol.

Y cam nesaf oedd cofrestru ar dystysgrif C y FAW, ac wedyn dechreuodd hyfforddi tîm dan 18 Tref Pen-y-bont ar Ogwr, a threuliodd gyfnod gydag Uwch Dîm Tref Pen-y-bont ar Ogwr. Cwblhaodd ei Drwydded B UEFA ym mis Ebrill 2018 a oedd hefyd yn cael ei ariannu gan Gyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr, ac ers hynny mae wedi gallu sicrhau gwaith gwirfoddol a gwaith am dâl gyda chlwb pêl-droed proffesiynol.

Wrth egluro ei siwrnai ymhellach, dywedodd Sam: “Doeddwn i ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl pan wnes i ymuno â’r prosiect am y tro cyntaf. Roeddwn i wedi rhoi’r gorau i fy ngwaith fel plymwr oherwydd fy mod i wedi datblygu epilepsi ac i ddechrau doeddwn i ddim yn siŵr a fyddai ymuno â’r prosiect yn werth chweil.

“Ar ôl y cyfarfod cyntaf gyda Bill, mentor ar y prosiect, roeddwn i’n teimlo’n gadarnhaol iawn a'i bod hi’n dal yn bosibl i mi wneud rhywbeth, hyd yn oed gyda’r rhwystrau a oedd yn fy wynebu i ar y pryd. Roedden ni wedi siarad am ddilyn cwrs hyfforddi pêl-droed oherwydd mod i wastad wedi chwarae pêl-droed, ac roeddwn i hefyd wedi bod yn ymwneud â hyfforddi timau pêl-droed.

“Wedyn fe wnes i gwrdd ag Adam, Hyfforddwr Sgiliau ac roedd e wedi dangos y llwybr i rywun a oedd eisiau bod yn hyfforddwr pêl-droed, ac fe gefnogodd fi drwy bob un o’r cyrsiau. Mae cymryd rhan yn y prosiect a dilyn y cyrsiau hyfforddi wedi rhoi fy hyder yn ôl i mi.

“Rydw i wedi bod yn chwarae pêl-droed ers pan oeddwn i’n bump oed ac oni bai am Gyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr fyddwn i ddim wedi gallu cyflawni uchelgais fawr. Mae wedi rhoi rhywbeth i mi anelu ato, targed i’w gyflawni, a gobeithio byddaf yn cael gyrfa broffesiynol mewn rhywbeth rwy’n ei garu.”

Mae Sam nawr yn gobeithio gwella ei sgiliau a’i brofiad drwy astudio Gradd Sylfaen mewn Hyfforddiant a Datblygiad Pêl-droed Cymunedol ac mae’n gobeithio y bydd hyn yn arwain at yrfa hir a llwyddiannus mewn hyfforddi pêl-droed.

Hoffwn longyfarch Sam am y camau mawr y mae wedi’u cymryd tuag at gyflogadwyedd ac am wneud ei deulu yn falch. Mae Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig amrywiaeth eang o gefnogaeth i unrhyw un dros 16 oed sy’n chwilio am waith, sydd eisiau swydd well, neu a fyddai’n hoffi gwella eu sgiliau drwy ennill cymwysterau newydd.

O ysgrifennu CVs a thechnegau cyfweliad, i hyfforddiant am ddim a chymwysterau, mae Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu help sydd wedi’i deilwra i anghenion pob unigolyn. Yn achos Sam, mae wedi dangos penderfyniad aruthrol i wella ei ragolygon o gael swydd ac mae’n esiampl ardderchog i eraill.

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol

I siarad â'r tîm am sut gallen nhw eich helpu chi, ffoniwch 01656 815317 neu anfonwch neges i employability@bridgend.gov.uk.

Chwilio A i Y